EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/228 av 9. februar 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 når det gjelder navnene og ansvarsområdene til vitenskapsgruppene i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

Commission Regulation (EU) 2017/228 of 9 February 2017 amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the names and the areas of competence of the scientific panels of the European Food Safety Authority

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Utkastet til rettsakt omhandler endring av navnene og ansvarsområdene til enkelte av vitenskapsgruppene i Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Art. 28 i Forordning (EU) 178/2002 etablerer ti ulike vitenskapsgrupper som skal, innenfor sine respektive ansvarsområder, levere vitenskapelige uttalelser til EFSA.

For å ta høyde for forventet vitenskapelig og teknisk utvikling som påvirker gruppenes arbeidsmengder, søkte EFSA 3. februar 2016 om å få endre navn på tre av gruppene:

Gruppen for tilsetningsstoffer og kilder til næringsstoffer som tilsettes næringsmidler (ANS-gruppen) skal bli Gruppen for tilsettningstoffer og aromaer.

Gruppen for produkter til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, ernæring og allergier (NDA-gruppen) skal bli Gruppen for ernæring, ny mat og allergener

Gruppen for matkontaktmaterialer, enzymer, aromaer og tekniske hjelpestoffer (CEF-gruppen) skal bli Gruppen for matkontaktmaterialer, enzymer og tekniske hjelpestoffer.

Navneendringene skal gjenspeile endringer i gruppenes ansvarsområder. EFSA forventer at CEF-gruppens arbeidsmengde vil øke, slik at det blir hensiktsmessig at evalueringen av aromaer overtas av ANS-gruppen. For at ANS-gruppen igjen ikke skal bli overarbeidet, vil evalueringen av kilder til næringsstoffer som tilsettets næringsmilder overtas av NDA-gruppen, siden denne gruppens arbeidsmengde forventes å bli mindre.

For at EFSA skal ha tid til å gjennomføre omorganiseringen mest mulig effektivt, vil forordningen gjelde fra 1. juli 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 22. desember 2008 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.02.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.07.2017
Anvendes fra i Norge
07.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0228
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro