EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1134 av 1. juli 2019 om endring av vedtak 2009/300/EF og beslutning (EU) 2015/2099 om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter og til de tilknyttede vurderings- og og verifikasjonskravene

Commission Decision (EU) 2019/1134 of 1 July 2019 amending Decision 2009/300/EC and Decision (EU) 2015/2099, as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products, and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2019)

Sammendrag av innhold
Gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til fjernsyn med tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav som er fastsatt i kommisjonens beslutning (EU) 2009/300/EF, utløper 31. desember 2019.

Gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-mijømerket til vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter, med tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav som er fastsatt i kommisjonens beslutning (EU) 2015/2099, utløper 18. november 2019.

Miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til fjernsyn fastsatt i kommisjonens beslutning (EU) 2009/300/EF viser til energimerking og eco-designkrav til fjernsyn fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 642/2009 og i kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1062/2010 når det gjelder energisparing. Begge disse forordningene vurderes nærmere i lys av den teknologiske utviklingen. I overensstemmelse med konklusjonene i EU Ecolabel Fitness check (REFIT) av 30. juni 2017 har kommisjonen sammmen med EU Ecolabel Board vurdert relevansen til hver produktgruppe før en foreslår å forlenge gyldigheten av miljømerkekriteriene. Det foreslås løsninger for å øke synenergiene mellom produktgruppene og å øke bruken av EU-miljømerket samt sikre at det gjennom revisjonsprosessen tas passende hensyn til sammenhengen mellom relevant EU-politikk, lovgivning og vitenskapelig(e) støtte/bevis.

Når det gjelder beslutning 2009/300/EF bør vurderingen reflektere relevansen og kriteriene som er passende. Dette bør skje i påvente av innføringen av nye krav til energimerking og eco-design til fjernsyn, inkludert forslag til tilleggskrav som støtter Waste Electrical and Electronic Equipment Directive og målsetningen om sirkulær økonomi. For å få tilstrekkelig tid til å avslutte vurderingen og mulig revisjon eller avslutning av de någjeldende miljømerkekriteriene for fjernsyn bør gyldighetsperioden for de eksisterende miljøkriteriene til fjernsyn med tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav forlenges til 31. desember 2020.

For å gi stabilitet i markedet, øke bruken av EU-miljømerket og tillate at nåværende innehavere av lisenser får opprettholde fordelene ved EU-miljømerket til produktene som er blitt tildelt EU-miljømerket, bør gyldighetsperioden for någjeldende miljøkriterier til vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter med tilhørende vurderings- og verifikasjonskrav forlenges til 30. juni 2022.

Merknader
Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 14. mars 2019.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandles såldes ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØs-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Utkast til rettsakt er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 1. juli 2019 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 3. juli 2019. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. EØS-komiteen vedtok 6. desember 2019 beslutningen ad referendum med vedtaksdato 13. desember 2019, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 319/2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.07.2019
Anvendelsesdato i EU
23.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1134
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro