EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/1796 av 7. juli 2016 om endring av beslutning 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU som følge av utviklingen av klassifisering av stoffer

Commission Decision (EU) 2016/1796 of 7 July 2016 amending Decisions 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to take account of developments in the classification of substances

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 2.12.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2016)

Sammendrag av innhold
EU-miljømerket må ikke tildeles varer som inneholder stoffer eller preparater/blandinger som oppfyller kriteriene for å klassifiseres om giftige, miljøfarlige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske. Subtilisin er et farlig stoff med en harmonisert klassifisering i henhold til bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Subtilisin øker vaskemidlers rengjøringsevne ved effektivt å bryte ned proteinholdige deler av flekker. Ved forordning (EU) nr. 286/2011 ble det tilføyet nye klassifiseringskriterier for langtidsfare for vannmiljøet, som bygger på data for kronisk giftighet for vannmiljøet og bionedbrytbarhet. På grunnlag av de nye kriteriene har en nylig undersøkelse av stoffet subtilisin vist at stoffet også skal klassifiseres som farlig for vannmiljøet (kronisk), kategori 2. Som følge av denne klassifiseringen vil det være forbudt å bruke subtilisin i produkter med EU-miljømerket. Følgene av innføring av nye klassifiseringskriterier som ble innført ved Kommisjonens forordning (EU) nr. 286/2011 var ikke kjent under revisjon av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler og vaskemidler i vedtakene 2011/263/EU og 2011/264/EU, og heller ikke under utarbeidelsen av kriteriene for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk og vaskemidler til industri- og institusjonsbruk. Kommisjonens vedtak 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU endres således.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 18. mars 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU- miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptable.

Vurdering
Utkast til rettsakt behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2016
Anvendelsesdato i EU
01.12.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 396-402
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.11.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1796
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro