EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2076 av 7. november 2017 om endring av vedtak 2009/607/EF om gyldighetsperioden av kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til harde gulv- og veggbelegg

Commission Decision (EU) 2017/2076 of 7 November 2017 amending Decision 2009/607/EC as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to hard coverings

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.7.2018)

Sammendrag av innhold
Gyldighetsperioden for de eksisterende miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til harde gulv- og veggbelegg og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon som er fastsatt i Kommisjonens vedtak 2009/607/EF, utløper 30. november 2017. Det er foretatt en vurdering som bekrefter at disse miljøkriteriene med tilhørende krav til vurdering og verifikasjon fortsatt er relevante og formålstjenelige. Miljøkriteriene for produktgruppen "harde gulv- og veggbelegg" og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon forlenges slik at de gjelder inntil 30. juni 2021.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 19. juli 2017.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelens Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 7. november 2017 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 14. november 2017. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2018, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 160/2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2017
Anvendelsesdato i EU
04.12.2017
Opphører å gjelde
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2076
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro