EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/1845 av 20. oktober 2021 om endring av beslutning (EU) 2017/175 med hensyn til gyldighetsperioden for miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til overnatningssteder og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon

Commission Decision (EU) 2021/1845 of 20 October 2021 amending Decision (EU) 2017/175 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria for tourist accommodation and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder forlengelse av gyldighetsperioden for gjeldende miljøkrav til overnattingssteder (hoteller og campingplasser) til 30. juni 2025

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke får rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking mener at de gjeldende kravene fortsatt er relevante og tilfredsstillende og støtter beslutningen om en forlengelse av gyldighetsperioden. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyrene i EFTA er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
11.11.2021
Opphører å gjelde
30.06.2025

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet