EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for overnatningssteder

Tittel

Kommisjonsavgjerd (EU) 2021/1845 av 20. oktober 2021 om endring av avgjerd (EU) 2017/175 med omsyn til det tidsrommet som kriteria for tildeling av EU-miljømerket til overnattingsstader og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll skal gjelde for

Commission Decision (EU) 2021/1845 of 20 October 2021 amending Decision (EU) 2017/175 as regards the period of validity of the EU Ecolabel criteria for tourist accommodation and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder forlengelse av gyldighetsperioden for gjeldende miljøkrav til overnattingssteder (hoteller og campingplasser) til 30. juni 2025

Merknader

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke får rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes som "Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning".

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking mener at de gjeldende kravene fortsatt er relevante og tilfredsstillende og støtter beslutningen om en forlengelse av gyldighetsperioden. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyrene i EFTA er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Barne- og familiedepartementet og Klima- og miljødepartementet har vurdert rettsakten og finner den EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
11.11.2021
Opphører å gjelde
30.06.2025

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1845
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro