EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/993 av 11. juli 2018 om endring av beslutning (EU) 2017/1214, (EU) 2017/2015, (EU) 2017/2016, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 når det gjelder overgangsperiodens varighet

Commission Decision (EU) 2018/993 of 11 July 2018 amending Decisions (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 and (EU) 2017/1219 as regards the duration of the transitional period

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har besluttet å endre beslutning (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218, (EU) 2017/1219 når det gjelder overgangsperiodenes varighet.

Det gjelder Kommisjonens beslutning (EU) 2017/1214 om kriterier for tildeling av EU-miljømerket til håndoppvaskmidler. Kommisjonens beslutning (EU) 2017/1215 om kriterier for tildeling av EU-miljømerket til oppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk. Kommisjonens beslutning (EU) 2017/1216 om kriterier for tildeling av EU-miljømerket til maskinoppvaskmidler. Kommisjonens beslutning (EU) 2017/1218 om kriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemidler. Kommisjonens beslutning (EU) 2017/1219 om kriterier for tildeling av EU-miljømerket til tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk. Alle disse beslutningene innholder en overgangsperiode som utløper 22. juni 2018.

Flere nasjonale organer som er ansvarlige for tildeling av EU-miljømerket, har underrettet kommisjonen om at det er nødvendig å forlenge disse overgangsperiodene med seks måneder på grunn av den store mengden søknader om fornyelse av avtaler om tildeling av EU-miljømerket for slike produkter. Kommisjonen har foretatt en undersøkelse som bekrefter nødvendigheten av å forlenge overgangsperiodene med seks måneder.

Overgangsperioden for beslutning (EU) 2017/1214 forlenges til 22. desember 2018.

Overgangsperiodene for beslutning (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218, og (EU) 2017/1219 forlenges til 26. desember 2018.

Merknader
Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 26. mars 2018.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren og behandles således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslig konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Utkast til rettsakt er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Da rettsakten går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettesakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 11. juli 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 13. juli 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 24/2019

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.07.2018
Anvendelsesdato i EU
23.06.2018
Opphører å gjelde
27.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0993
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro