EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/336/EU av 5. juni som endrer vedtak 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF og 2009/894/EF og beslutning 2011/330/EU, 2011/331/EU og 2011/337/EU for å forlenge gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EUs miljømerke til bestemte produkter

Commission Decision 2014/336/EU of 5 June 2014 amending Decisions 2006/799/EC, 2007/64/EC, 2009/300/EC, 2009/894/EC, 2011/330/EU, 2011/331/EU and 2011/337/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.07.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2014/336/EU omhandler forlengelse av gyldighetstiden for tidligere beslutninger om miljømerking av 5 produktgrupper: jordforbedringsmidler og vekstmidler, TV-apparater, møbler av tre, personlige datamaskiner og elektriske lyskilder. For disse produktgruppene forlenges gyldigheten inntil 31. desember 2015. Vedtaket er gjort i påvente av revisjon av miljøkravene for disse produktgruppene. Revisjonen for alle disse produktgruppene har startet, og forventes ferdigstilt i løpet av 2015.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til vedtaket.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten for å være relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 5. juni 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 7. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.06.2014
Anvendelsesdato i EU
27.06.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0336
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro