EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2056 av 13. november 2015 om endring av vedtak 2009/300/EF, 2009/563/EF, 2009/894/EF, 2011/330/EU og 2011/337/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter

Commission Decision (EU) 2015/2056 of 13 November 2015 amending Decisions 2009/300/EC, 2009/563/EC, 2009/894/EC, 2011/330/EU and 2011/337/EU in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2017)

Sammendrag av innhold
Gyldighetsperioden for miljøkriterier fastsatt i vedtak 2009/300/EF, 2009/563/EF, 2009/894/EF, 2011/330/EU og 2011/337/EU forlenges til 31. desember 2016. Det dreier som om produktgruppene TV-apparater, fottøy, møbler av tre, bærebare datamaskiner og personlige datamaskiner.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 27. juli 2015.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eler adminstrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og ble ansett EØS-relevant og akseptabel. Kommisjonens vedtak medfører ingen endringer i rettsakten.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 13. november 2015 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 17. november 2015. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 18. mars 2016, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 57/2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
13.11.2015
Anvendelsesdato i EU
07.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 354-355
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D2056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro