EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2016/2003 av 14. november 2016 som endrer beslutning 2009/300/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter

Commission Decision (EU) 2016/2003 of 14 November 2016 amending Decisions 2009/300/EC, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to prolong the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2009/300/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU. 2011/383/EU utløper 31. desember 2016. Kommisjonens vedtak 2012/720/EU og 2012/721/EU utløper 14. november 2016.

Det er foretatt en evaluering av vedtak 2009/300/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU. Da en ny revisjon av de nåværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon som er fastsatt i disse vedtakene ennå ikke er avsluttet, forlenges gyldighetsperioden for miljøkriteriene og tilhørende krav til vurdering og verifikasjon til 31. desember 2017. Det gjelder miljøkriteriene for produktgruppene tv-apparater, maskinoppvaskmidler, vaskemidler, håndoppvaskmidler, universalrengjøringsmidler og sanitetsrengjøringsmidler, maskinvaskemidler til industri og institusjonsbruk samt vaskemidler til industri- og institusjonsbruk.

Merknader
Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 21. juli 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettesakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anse relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt er behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 14. november 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 16. november 2016. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 3. februar 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 43/2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.11.2016
Anvendelsesdato i EU
06.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 886-889
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2003
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro