EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2018/1590 av 19. oktober 2018 om endring av beslutning 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU om gyldighetsperioden til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter og tilknyttede vurderings- og verifikasjonskrav

Commission Decision (EU) 2018/1590 of 19 October 2018 amending Decisions 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU and 2014/893/EU as regards the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for certain products, and of the related assessment and verification requirements

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2019)

Sammendrag av innhold
Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til trykt papir med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 31. desember 2018, jf. kommisjonens beslutning 2012/481/EU.

Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til madrasser til senger med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 23. juni 2018, jf. kommisjonens beslutning 2014/391/EU.

Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 24. oktober 2018, jf. kommisjonens beslutning 2014/763/EU.

Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles av med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 9. desember 2018, jf. kommisjonens beslutning 2014/893/EU.

I samsvar med konklusjonen til "EU Ecolabel Fitness check" (REFIT) har kommisjonen sammen med EU Ecolabelling Board vurdert relevansen til hver produktgruppe før man har foreslått å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene. Vurderingen stadfestet at de gjeldende miljøkriteriene er passende sammen med de tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav slik de er fastsatt i kommisjonens beslutning 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU. Vurderingen viste dessuten relevansen av å opprettholde disse produktgruppene under EU-miljømerket. For å forbedre synenergiene mellom produktgruppene og øke bruken av EU-miljømerket burde disse produktgruppene i visse tilfeller slås sammen med andre eksisterende produktgrupper.

Trykte papirprodukter og bearbeidede papirprodukter er veldig nær knyttet sammen. Det foregår en prosess for å revidere grafiske papirprodukter som er et substrat/erstatningsprodukt for trykt papir. For å forbedre synenergiene mellom disse produktgruppene og øke bruken av EU-miljømerket for disse produktgruppene bør gyldighetsperioden for de någjeldende kriteriene for trykte papirprodukter sammenfalle med gyldighetsperioden for bearbeide papirprodukter som er inntil 31. desember 2020.

For å øke bruken av EU-miljømerket til madrasser til bruk i senger, bør det vurderes å slå denne produktgruppen sammen med produktgruppen møbler. Som et første steg bør gyldighetsperioden av de gjeldende kriteriene for madrasser til bruk i senger sammenfalle med gyldigheten til produktgruppen møbler som er 28. juli 2022.

Når det gjelder absorberende hygieneprodukter bør de någjeldene kriteriene for å tildele EU-miljømerket forlenges til 31. desember 2022 for å stabilisere markedet og for å øke bruken av merket i næringen.

Miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles av bør forlenges til 31. desember 2021 for å avslutte revisjonen av disse kriteriene.

I beslutning 2012/481/EU, 2014/391/EU, 2014/763/EU og 2014/893/EU gjøres således følgende endringer:

Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til trykt papir med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 31. desember 2020.

Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til madrasser til senger med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 28. juli 2022.

Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til absorberende hygieneprodukter med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 31. desember 2022.

Gyldigheten av miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles av med tilhørende vurderinger og verifikasjonskrav utløper 31. desember 2021.

Merknader
Et utkast til kommisjonsbeslutning ble publisert i et EU-register 9. juli 2018.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren. Saken går etter hurtigprosedyren og behandles således ikke i Spesialutvalget for forbrukersaker.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på vegne av Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.

Rettslige konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumenten i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen miljømerkinghar ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel.

Vurdering
Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt for Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 19. oktober 2018 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 23. oktober 2018. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 94/2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.10.2018
Anvendelsesdato i EU
12.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1590
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro