EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/313/EU av 28. mai 2014 som endrer vedtak 2011/263/EU, 2011/264/EU 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU for å ta hensyn til endringer i klassifiseringen av stoffer

Commission Decision 2014/313/EU of 28 May 2014 amending Decisions 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to take account of developments in the classification of substances

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 01.08.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2014/313/EU omhandler endring av kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til 6 kjemisk-tekniske produktgrupper: Maskinoppvaskmidler, tekstilvaskemidler, håndoppvaskmidler, universal- og rengjøringsmidler, maskinoppvaskmidler til industri- og institusjonsbruk, og tekstilvaskemidler til industri- og institusjonsbruk. Systemet for klassifisering av helse- og miljøfarlige stoffer ble endret med virkning fra 1. desember 2012, hvilket medførte at en rekke overflateaktive stoffer ikke lenger kunne tilsettes vaskemidlene. Da det heller ikke finnes alternative kjemikalier som ikke er tilsvarende klassifisert, unntas kjemikaliene fra det strenge kjemikaliekravet i Rådsforordning 2010/66/EU.

Merknader
EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader
Stiftelsen Miljømerking anser rettsakten for å være tilfredsstillende, relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU 28. mai 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 3. juni 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2014
Anvendelsesdato i EU
23.06.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0313
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro