EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/195/EU av 23. april 2013 som fastlegger praktiske fremgangsmåter, ensartede formater og en metode i forbindelse med den frekvensoversikt som er opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning 243/2012/EU om innføring av et flerårig politisk program for frekvensforvaltning

Commission Implementing Decision 2013/195/EU of 23 April 2013 defining the practical arrangements, uniform formats and a methodology in relation to the radio spectrum inventory established by Decision No 243/2012/EU of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual radio spectrum policy programme

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning som fastlegger praktiske fremgangsmåter, ensartede formater og en metode i forbindelse med den frekvensoversikt som er opprettet ved europaparlaments- og rådsbeslutning 243/2012/EU om innføring av et flerårig politisk program for frekvensforvaltning, særlig artikkel 9, har til formål å sørge for en enhetlig innsamling og vedlikehold av data fra EU-medlemslandene til europakommisjonen over nøkkelopplysninger når det gjelder eksisterende radiospektrum i frekvensbåndene mellom 400 MHz og 6 GHz (også kalt "det relevante spektrum").

Merknader
Det rettslige grunnlaget for beslutningen er artikkel 114 i "Treaty on the Functioning of the European Union" (TFEU) (Den europeiske unions funksjonsmåte), europaparlamentets- og rådsbeslutning 2002/676/EF (radiospektrumvedtaket) og europaparlaments- og rådsbeslutning 243/2012/EU om innføring av et flerårig politisk program for frekvensforvaltning, særlig dens artikkel 9(2).

Oversikt over frekvensbruk, -teknologier og -applikasjoner ivaretar Norge allerede gjennom Norges innmelding til EFIS (European Frequency Information System; en database over frekvensplaner og -tildelinger, drevet av CEPTs European Communications Office i København). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) holder i tillegg til dette en oppdatert oversikt på www.nkom.no over tildelte spektrumstillatelser og ledige frekvenser.

Beslutningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge og faller inn under rettsakter i "gruppe 3" (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Beslutningen får ingen administrative konsekvenser for Norge da det ikke innebærer økt aktivitet på området for rapportering og innsamling av data. Beslutningen får heller ingen økonomiske konsekvenser for private aktører eller offentlige myndigheter. Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 23. april 2013.

EØS-relevant og akseptabel
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Samferdselsdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fulgt arbeidet i EU gjennom sin deltakelse i Radiospektrumkomitéen (RSC) og Radio Spectrum Policy Group (RSPG) der Norge har observatørstatus. Det opprinnelige forslaget møtte stor motstand fra mange av medlemslandene i EU. Kritikken gikk blant annet ut på at forslaget var for detaljert og omfattende når det gjelder innsamling av informasjon, og ville pålegge medlemslandene for store byrder. Underveis i behandlingen i RSC la europakommisjonen frem et utkast som hadde mindre omfang, basert på skriftlige kommentarer sendt inn fra medlemslandene. Norge var positiv til forslaget, men delte oppfatningen til flere av medlemslandene i EU om at det ikke var gitt at innsamlingen av data ville stå i forhold til de fordeler som eventuelt ville oppnås.

Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning er viktig for å sikre en effektiv frekvensforvaltning og EUs mål om å fremme utviklingen av innovative teknologier og tjenester som kommer forbrukerne til gode og styrker EUs konkurranseevne generelt. Den er en direkte oppfølging av Decision of the European Parliament and of the Council no 243/2012/EU of 14 March 2012 establishing a multiannual radio spectrum policy programme (RSPP), jf. dens artikkel 9(2), som Norge har implementert. Beslutningen er også sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvenspolitikkvedtaket. Beslutningen er i tråd med norsk frekvensforvaltning der en søker å bidra til effektiv bruk av frekvensressursene slik at formålet i ekomloven i størst mulig grad kan oppfylles.

Konklusjon: Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning er EØS-relevant og akseptabelt, og ble tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XI uten at dette medførte behov for norsk tilpasningstekst.

Status
Gjennomføringsbeslutningen ble vedtatt av europakommisjonen den 23. april 2013 og publisert i Official Journal of the European Union den 25. april 2013.

Rettsakten ble behandlet og godkjent for innlemming i EØS-avtalen i Spesialutvalget for kommunikasjoner, hvor relevante departement er representert, den 18. juni 2013.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 104/2015 datert 30. april 2015, gjeldende fra 1. mai 2015.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0195
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro