EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1381/2013 av 17. desember 2013 om etablering av et program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden 2014 til 2020

Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020

Siste nytt

Notat om planlagt evaluering lagt fram av Kommisjonen 22.8.2023 med tilbakemeldingsfrist 19.9.2023

Gjennom skriftlig prosedyre vedtok EØS-komiteen 9. juli 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs program for program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden 2014 til 2020. Vedtaket gjelder kun deltakelse for Island og Liechtenstein. Norge har valgt å stå utenfor dette EU-programmet.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.11.2011, dansk utgave)

Kommissionen styrker områderne retlige anliggender og grundlæggende rettigheder i de kommende EU-budgetter
Bruxelles, den 15. november 2011 – Borgerne i EU skal føle sig godt tilpas ved at bo, rejse og handle i en anden medlemsstat end deres egen. De skal kunne være sikre på at have adgang til klage og domstolsprøvelse, uanset hvor i EU de befinder sig. Europa-Kommissionen fremsætter i dag forslag til forenklede finansieringsprogrammer, der skal bidrage til opbygningen af et fælles retsområde i EU. Programmerne kommer til at støtte EU-tiltag, der skal forbedre det civilretlige og strafferetlige samarbejde i EU, give borgerne bedre mulighed for at udøve deres rettigheder som EU-borgere og fremme ligestilling. De skal også bidrage til at styrke EU's indsats i bekæmpelsen af kriminalitet, reducere udbuddet og efterspørgslen efter narkotika og beskytte borgernes rettigheder (f.eks. tiltaltes og ofres rettigheder) i straffesager. De to nye programmer indebærer en væsentlig forenkling i forhold til de eksisterende programmer og skaber mindre papirarbejde og større effektivitet i programforvaltningen. Programmerne løber fra 2014-2020 og har et samlet budget på 803 mio. EUR.

"Takket være Lissabontraktaten har Kommissionen nu redskaberne til at gøre mere på området retlige anliggender, rettigheder og unionsborgerskab. Kommissionen fremsætter konkrete forslag, der skal beskytte borgerlige rettigheder," siger Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender. "Lovgivning alene er dog ikke nok. Vi skal gøre befolkningen opmærksom på deres rettigheder, sætte aktørerne inden for retsvæsenet i stand til at anvende EU-retten og udveksle politiske løsninger. Formålet med disse to nye programmer er at forbedre borgernes adgang til klage og domstolsprøvelse og fremme deres rettigheder. Programmerne vil forbedre retssamarbejdet, bidrage til uddannelsen af dommere, anklagere og andre juridiske aktører, bidrage til bekæmpelsen af handel med narkotika, støtte ofre for kriminalitet, fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke handicappedes rettigheder. De vil bidrage til at skabe et EU med retfærdighed og rettigheder i praksis."

Programmet for retlige anliggender og programmet for rettigheder og unionsborgerskab samler seks eksisterende finansieringsprogrammer på området retlige anliggender og rettigheder. Programmerne støtter Kommissionens indsats for at opbygge et effektivt fælles retsområde i EU og har fokus på aktiviteter, der sikrer større merværdi på EU-plan.

Formålet med programmet for retlige anliggender, som har et budget på 416 mio. EUR, er at sikre, at EU-lovgivningen på det civilretlige og strafferetlige område anvendes effektivt. Det vil være med til at sikre ordentlig adgang til klage og domstolsprøvelse for personer og virksomheder i tværnationale retssager i Europa og fremme EU-tiltag til bekæmpelse af narkotika og kriminalitet.

Programmet for rettigheder og unionsborgerskab, som har et budget på 387 mio. EUR, skal være med til at sikre, at borgerne i praksis og på effektiv vis kan udøve deres rettigheder og frihedsrettigheder, ved at udbrede kendskabet til dem og sikre en mere ensartet anvendelse af dem i hele EU. Programmet skal også fremme barnets rettigheder, principperne om forbud mod forskelsbehandling (på grund af race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering) og ligestilling mellem mænd og kvinder (bl.a. projekter vedrørende bekæmpelse af vold mod kvinder og børn).

Baggrund:
For at opfylde disse mål skal de nye programmer støtte aktiviteter såsom:

• uddannelse for dommere og advokater i Europa, så de bliver i stand til at anvende EU-retten og EU-rettigheder i praksis (se også IP/11/1021)

• styrkelse af EU-samarbejdet om retlige anliggender og rettigheder via netværk mellem aktørerne inden for retsvæsenet, ngo'er og politiske beslutningstagere

• praktiske redskaber, der gør det muligt for borgere og virksomheder at udøve deres rettigheder og anvende deres adgang til klage og domstolsprøvelse, bl.a. den europæiske e-justice-portal

• nationale kampagner og EU-kampagner, der oplyser borgerne om de rettigheder, som de er sikret gennem EU-retten, og hjælper dem med at udøve dem i praksis.

Kommissionen vil inden årets udgang også fremsætte et forslag til et nyt "Europa for borgerne"-program. Dette program skal støtte aktiviteter, der øger borgernes kendskab til og indsigt i EU's værdier og historie, bl.a. erindringer om Europas fortid og partnerskaber mellem byer (venskabsbysamarbejde).

De nye programmer samler seks eksisterende programmer på området retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab for finansieringsperioden 2007-2013:

• programmet om civilret
• programmet om strafferet
• programmet om grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab
• Daphne III-programmet
• programmet til forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden
• afsnittene "ikke-forskelsbehandling og forskelligartethed" og "ligestilling mellem mænd og kvinder" i programmet for beskæftigelse og social solidaritet (Progress).

I forbindelse med de to offentlige høringer, som danner grundlag for de forslag, der fremsættes i dag, var flertallet enige om, at de nuværende finansieringsprogrammer bør forenkles og lægges sammen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.11.2011
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
17.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 78-88
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1381
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro