EUs program for sikker rombasert kommunikasjon 2023-2027

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av EUs program for sikker konnektivitet for perioden 2023-2027

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Union Secure Connectivity Programme for the period 2023-2027

Siste nytt

Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 29.6.2022 med pressemelding

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 15.2.2022)

Rummet: EU tager initiativ til et satellitbaseret konnektivitetssystem og sætter skub i indsatsen for rumtrafikstyring med henblik på et mere digitalt og modstandsdygtigt Europa

I dag skrider EU til handling med henblik på sine ambitioner på rumområdet ved at fremlægge to initiativer — et forslag til forordning om en rumbaseret sikker konnektivitet og en fælles meddelelse om en EU-tilgang til rumtrafikstyring (STM). Rumteknologi er afgørende for at lette vores dagligdag og bidrage til en mere digital, grøn og modstandsdygtig fremtid for vores planet. EU er en stormagt på rumområdet, og EU's rumprogram leverer allerede værdifulde data og tjenester til en bred vifte af daglige anvendelsesformål, fra transport, landbrug og kriseberedskab til bekæmpelse af klimaændringer, for blot at nævne nogle få.

På grund af nye udfordringer og øget international konkurrence er det imidlertid nødvendigt, at EU's rumpolitik hele tiden udvikles og tilpasses, hvis vi fortsat frit vil kunne udnytte de fordele, som rummet giver os. De to initiativer, der fremlægges i dag, vil bidrage til at sikre vores nuværende aktivers effektivitet og sikkerhed og samtidig udvikle banebrydende rumteknologi til gavn for vores borgere og økonomi.

Rumbaseret sikker konnektivitet

I dagens digitale verden er rumbaseret konnektivitet et strategisk aktiv med henblik på EU's modstandsdygtighed. Dette fremmer vores økonomiske magt, digitale lederskab og teknologiske suverænitet, konkurrenceevne og samfundsmæssige fremskridt. Sikker konnektivitet er blevet et offentligt gode for de europæiske regeringer og borgere. Kommissionen fremlægger derfor en ambitiøs plan for et rumbaseret sikkert kommunikationssystem for EU, der vil:

  • sikre, at der på lang sigt er uafbrudt adgang til sikre og omkostningseffektive satellitkommunikationstjenester på verdensplan. Derved understøttes beskyttelsen af kritisk infrastruktur, overvågning, eksterne foranstaltninger, krisestyring og anvendelsesformål, der er afgørende for medlemsstaternes økonomi, sikkerhed og forsvar
  • gøre det muligt for den private sektor at levere kommercielle tjenester, der kan give adgang til avancerede, pålidelige og hurtige forbindelser til alle borgere og virksomheder i hele Europa, herunder i døde zoner for kommunikation for at sikre samhørighed på tværs af EU-landene. Dette er et af målene for det foreslåede digitale årti for 2030. Systemet vil også skabe konnektivitet over geografiske områder af strategisk interesse, f.eks. Afrika og Arktis, som led i Global Gateway-strategien.

Både statslige brugerbehov og satellitkommunikationsløsninger ændrer sig hurtigt. EU's rumbaserede sikre kommunikationssystem søger at opfylde disse stigende og skiftende behov og vil også omfatte de seneste kvantekommunikationsteknologier til sikker kryptering. Det bliver baseret på udvikling af innovative og disruptive teknologier og på udnyttelse af New Space-økosystemet.

De samlede omkostninger anslås til 6 mia. EUR. EU's bidrag til programmet fra 2022 til 2027 udgør 2,4 mia. EUR i løbende priser. Finansieringen vil komme fra forskellige kilder i den offentlige sektor (EU-budgettet, EU-landene og Den Europæiske Rumorganisation (ESA)) og fra investeringer fra den private sektor.

Dette initiativ vil yderligere styrke konkurrenceevnen i EU's rumøkosystem, da udviklingen af en ny infrastruktur vil give en bruttoværditilvækst (BVT) på 17-24 mia. EUR og yderligere arbejdspladser i EU's rumindustri, med yderligere positive afsmittende virkninger for økonomien via sektorerne i aftagerleddet, der anvender de innovative konnektivitetstjenester. Borgerne vil også drage fordel af sådanne satellitkommunikationstjenesters teknologiske fordele, pålidelighed og operationelle ydeevne, der sikrer højhastighedsinternetforbindelser i hele EU.

Rumtrafikstyring

Med en eksponentiel stigning i antallet af satellitter i kredsløb som følge af ny udvikling inden for genanvendelige løfteraketter, små satellitter og private initiativer i rummet er modstandsdygtigheden og sikkerheden for EU's og EU-landenes rumaktiver i alvorlig fare. Det er afgørende at beskytte rumaktiviteternes levedygtighed på lang sigt ved at sikre, at rummet forbliver et sikkert og bæredygtigt miljø. Dette gør rumtrafikstyring til et prioriteret offentligt politisk emne, som kræver, at EU handler hurtigt, kollektivt og på multilateralt plan, hvis vi skal sikre en sikker og bæredygtig udnyttelse af rummet for de kommende generationer.

På denne baggrund fastlægger den fælles meddelelse en EU-tilgang til rumtrafikstyring. Målet er at udvikle konkrete initiativer, herunder tiltag og lovgivning, for at fremme en sikker og bæredygtig udnyttelse af rummet, samtidig med at EU's strategiske autonomi og industriens konkurrenceevne bevares. 

EU's tilgang fokuserer på fire elementer:

  • vurdering af rumtrafikstyringens civile og militære krav og konsekvenser for EU
  • styrkelse af vores teknologiske kapacitet til at detektere og spore rumfartøjer og rumaffald
  • fastlæggelse af passende normative og lovgivningsmæssige rammer
  • etablering af internationale partnerskaber vedrørende rumtrafikstyring samt multilateralt engagement.

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtalte:

Ledende næstformand Margrethe Vestager udtaler: "Rumteknologien er afgørende for vores dagligdag og sikkerhed. De initiativer, der fremlægges, vil give sikker og effektiv konnektivitet til enhver tid. Det er til gavn for både borgere og regeringer. Det vil spille en central rolle i Europas digitale omstilling og gøre os mere konkurrencedygtige. Jeg håber, at en EU-tilgang til rumtrafikstyring og rumteknologi vil garantere en sikker og bæredygtig udnyttelse af rummet på lang sigt."

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik Joseph Borrell udtaler: "Rummet er blevet mere overfyldt end nogensinde, hvilket øger kompleksiteten og risiciene i forbindelse med rumaktiviteter. For at tackle denne globale udfordring foreslår vi i dag en EU-tilgang til rumtrafikstyring. Vi vil udvikle konkrete kapaciteter, fastsætte normer og samarbejde med centrale partnere og i multilaterale fora for at opnå en sikker og bæredygtig udnyttelse af rummet. Selv om rumtrafikstyring er en civil indsats, afhænger europæisk sikkerhed og forsvar af en sikker og autonom adgang til rummet."

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, udtaler: "Rummet spiller en stadig større rolle i vores dagligdag, vores økonomiske vækst, vores sikkerhed og vores geopolitiske pondus. Vores nye konnektivitetsinfrastruktur vil levere adgang til højhastighedsinternet, fungere som støtte for vores nuværende internetinfrastruktur, øge vores modstandsdygtighed og cybersikkerhed og skabe konnektivitet til hele Europa og Afrika. Det bliver et ægte paneuropæisk projekt, der gør det muligt for vores mange nystartede virksomheder og Europa som helhed at stå i spidsen for teknologisk innovation."

Baggrund

De to initiativer, der vedtages i dag, er konkrete resultater af handlingsplanen for synergier mellem civil-, forsvars- og rumindustrier, hvor disse to flagskibsprojekter nævnes.

Sikker konnektivitet 

For at gennemføre dette nye rumbaserede initiativ, der giver sikker konnektivitet i hele Europa, iværksatte Kommissionen i december 2020 en indledende systemundersøgelse for at undersøge de tekniske aspekter og de potentielle modeller for levering af tjenester.

I mellemtiden har Kommissionen offentliggjort endnu en opfordring til også at inddrage det europæiske New Space-økosystem for at integrere teknologisk banebrydende, innovative idéer fra SMV'er og nystartede virksomheder. Der blev tildelt to kontrakter i december 2021, og det tekniske arbejde er nu i gang, og resultaterne forventes at foreligge i juni 2022.

Rumtrafikstyring

Siden 2016 har Unionen allerede haft kapacitet til overvågning og sporing i rummet (SST), som EU SST-konsortiet har gennemført. Mere end 130 europæiske organisationer fra 23 EU-lande har indtil videre tilmeldt sig EU SST-tjenester (forebyggelse af sammenstød, fragmenteringsanalyse og genindtrængningsanalyse). I dag nyder mere end 260 EU-satellitter, herunder Galileo- og Copernicus-flåderne, godt af sammenstødsforebyggelsestjenesten.

I 2021 udvekslede partnerne i EU SST 100 mio. målinger gennem deres datadelingsplatform. For nylig bekræftede EU SST-fragmenteringstjenesten detekteringen og overvågningen af rumaffald fra destruktion af en satellit i jordnær bane (COSMOS 1408) efter en antisatellittest udført af Rusland den 15. november 2021.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om sikker konnektivitet

Faktablad om sikker konnektivitet

Spørgsmål og svar om rumtrafikstyring

Faktablad om rumtrafikstyring

Webside om rumpakken

Fælles meddelelse: En EU-tilgang til rumtrafikstyring — et EU-bidrag til løsning af en global udfordring

Forslag til forordning om oprettelse af EU-programmet for sikker konnektivitet for perioden 2023-2027