EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1099 av 1. august 2018 om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EF når det gjelder listen over laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus og om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) nr. 2018/136 hva angår navnet på Den europeiske union sitt utpekte referanselaboratorium for munn og- klauvsjuke

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1099 of 1 August 2018 amending Annex XI to Council Directive 2003/85/EC as regards the list of laboratories authorised to handle live foot-and-mouth disease virus and amending Commission Implementing Decision (EU) 2018/136 as regards the denomination of the designated European Union reference laboratory for foot-and-mouth disease

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten regulerer forhold ved EU sitt nye referanselaboratorium (EURL) for munn - og klauvsjuke (MKS) samt hvilke nasjonale laboratorier som er godkjent til å håndtere levende MKS-virus for forskning, diagnostikk eller vaksineproduksjon.

Rettsaken endrer beslutning (EU) nr. 2018/136, der ANSES & CODA-CERVA ble utpekt som EUs referanselaboratorium for MKS. Endringen består i at navnet på laboratoriet endres til ANSES & SCIENSANO.

Rettsakten erstatter vedlegg IX til direktiv 2003/85/EF med et nytt vedlegg der både del A og del B er oppdatert.

Del A er en liste over nasjonale laboratorier som er godkjent til å håndtere levende MKS-virus for forskning og diagnostiske formål. Oppdateringene består i at tre laboratorier i henholdsvis Nederland, Belgia og Hellas har fått nye navn. Videre er det presisert at Bulgaria, Kroatia, Estland, Finland, Irland, Latvia, Litauen, Malta, Portugal, Slovenia og Sverige ikke kan benytte tjenestene til Pirbright Institute i Det forente kongerike (UK) som nasjonalt referanselaboratorium for MKS etter 29. mars 2019. En tilpassningstekst til direktiv 2003/85/EF i EØS-avtalen fører opp Norge i listen over land som benytter også tjenestene til Pirbright Institute i Det forente kongerike (UK) som nasjonat referanselaboratorium. Denne tilpassningen videreføres da navnsettingen av vedlegget og listen ikke endres.

Årsaken til at tjenestene til Pirbright Institute i Det forente kongerike (UK) ikke kan benyttes som nasjonalt referanselaboratorium for MKS etter 29. mars 2019 er at UK trer ut av EU den 30. mars 2019 og at direktiv 2003/2018 artikkel 68 ikke tillater at medlemslandene benytter tjenestene til laboratorier utenfor EU som nasjonale referanselaboratorier. De aktuelle landene, inkludert Norge, må derfor finne andre tjenesteleverandører i et medlemsland etter gitte dato.

Del B er en liste over nasjonale laboratorier som er godkjent til å håndtere levende munn- og klauvsjukevirus for vaksineproduksjon og forskning knyttet til dette. Oppdateringen består i et laboratorium i Nederland har fått nytt navn.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke endring av norsk forskrift. Oversikt over EURL som er gitt på Mattilsynets hjemmeside må oppdateres med korrekte laboratorienavn. Navneendringen må også oppdatere i Mattilsynets beredskapsplaner.

Ny tjenesteleverandør til nasjonalt referanselaboratorium for MKS etter 29. mars 2019 må meddeles Kommisjonen. Dette vil sannsynligvis medføre en ny endring av vedlegg XI del A av direktiv 2003/85/EF hvor Norge må føres opp over land som benytter ett av de andre godkjente laboratoriene som tjenesteleverandør til nasjonalt referanselaboratorium for MKS.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Rettsakten vil ikke berøre Norge nevneverdig ettersom Veterinærinstituttet (VI) er utpekt som nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for MKS i Norge. Hvilke undersøkelser de gjør selv og hvilke tilleggstjenester de kjøper av andre laboratorier berører ikke dette. Som nasjonalt referanselaboratorium skal VI samarbeide med EUs referanselaboratorium (EURL). VI er allerede varslet om at EU med beslutning (EU) 2018/136 har utpekt et nytt EURL for MKS. Denne rettsakten krever at VI varsles om at det nye EURL har endret navn. Etter 29. mars 2019 må VI finne en annen tjenesteleverandør enn Pirbright Institute i Det forente kongerike (UK)som nasjonalt referanselaboratorium for MKS. Dette må meddeles til Kommisjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel ved at den tidligere tilpasningen videreføres.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2018
Anvendelsesdato i EU
23.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1099
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro