EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/136 av 25. januar 2018 om utpeking av EU-referanselaboratorium for munn- og klauvsyke og om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF som angår EU-referanselaboratorium for smittsomt blæreutslett hos svin

Commission Implementing Decision (EU) 2018/136 of 25 January 2018 designating the European Union reference laboratory for foot-and-mouth disease and amending Annex II to Council Directive 92/119/EEC as regards the European Union reference laboratory for swine vesicular disease

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.7.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever utpekelsen av EU referanselaboratorium (EURL) for munn- og klauvsjuke (MKS) og smittsomt blæreutslett hos svin (SV). Årsaken til dette er at det utpekte EURL er i Storbritannia (AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory) og at Storbritannia trer ut av EU.

Rettsakten utpeker konsortiumet ANSES & CODA-CERVA bestående av Laboratory for Animal Health of the Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), Maisons-Alfort, Frankrike og Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), Uccle, Belgia til EURL for MKS. Utpektelsen er ikke tidsbegrenset. Det utpekes ikke et nytt EURL for SV da sykdommen forekommer sjeldent i dag og at den ikke lenger er listeført av verdens dyrehelseorganisasjon (OIE). SV vurderes heller ikke som listeført i den nye dyrehelsefororeningen (EU) 2016/429.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten opphever beslutning 2012/767/EU som utpeker EURL for MKS. Samtidig fjernes henvisningen til EURL for SV i direktiv 92/119/EØF. Da denne beslutningen og dette direktivet ikke er tatt inn i norsk forskrift vil rettsakten ikke kreve endringer av norsk forskrift.

Veterinærinstiuttet som er det nasjonale referanselaboratoriumet for MKS og SV er varslet om endringen. Mattislynet har tatt med endringen i sine beredskapsplaner for bekjempelse av MKS og SV.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.01.2018
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0136
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro