EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/662 av 27. april 2018 om utpeking av EUs referanselaboratorium for aviær influensa og Newcastle disease og om endring av vedlegg VII til rådsdirektiv 2005/94/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/662 of 27 April 2018 designating the European Union reference laboratory for avian influenza and Newcastle disease and amending Annex VII to Council Directive 2005/94/EC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utpeker et nytt EU-referanselaboratorium (EURL) for aviær influensa (AI) og Newcastle disease (ND). Det nye EURL er: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), Legarno, Italia. Beslutningen er gitt etter direktivene 92/66/EØF og 2005/94/EF og gjelder fra 1. januar 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever ikke endring av norsk forskrift.

Direktivene 2005/94/EF og 92/66/EØF er delvis gjennomført i henholdsvis forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap og forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresykdommer. Bestemmelsene i direktivene som omhandler EURL, herunder hvilket laboratorier som er utpekt som EURL, er likevel ikke gjennomført i forskriftene. Det skyldes at de aktuelle bestemmelsene enten retter seg til myndighetene, utpekt nasjonalt referanselaboratorium (NRL) eller EURL selv. Gjennomføring av bestemmelsene i forskrift er derfor ikke ansett som relevant/nødvendig. Rettsakten utløser ikke behov for å oppdatere de nevnte forskriftene med hensyn til hvilket laboratorium som er EURL for AI og ND.

EURL for en rekke dyresykdommer, deriblant AI og ND, er angitt i kontrollforordning (EU) nr. 882/2004. Kontrollforordningen er gjennomført i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften). Av forordningen vedlegg VII del II punkt 3 og 4 går det fram at EURL for AI og ND er laboratoriene nevnt i henholdsvis direktiv 2005/94/EF og direktiv 92/66/EØF. Fra kontrollforskriften/-forordningen kan det dermed utledes hvilket laboratorium som er EURL for AI og ND, selv om laboratoriets navn og adresse ikke er spesifikt nevnt i kontrollforskriften/-forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for noen her i landet.

De av bestemmelsene i direktivene 2005/94/EF og 92/66/EØF som retter seg til myndighetene gjennomføres i Mattilsynets bekjempelsesplaner for ND og AI. Rettsakten utløser behov for å oppdaterer disse planene med informasjon om hvilket laboratorium som er nytt EURL for ND og AI.

Etter kontrollforskriften, jf. forordning (EU) nr. 882/2004 artikkel 33, plikter Norge å utpeke nasjonale referanselaboratorier (NRL) på de samme områdene som det utpekes EURL. Videre plikter de nasjonale referanselaboratoriene bl.a. å samarbeide med EURL innen sitt kompetanseområde. Veterinærinstituttet er utpekt som NRL for AI og ND gjennom en avtale med Mattilsynet. Avtalen forplikter Veterinærinstuttet til å samarbeide med det laboratoriet som til enhver tid er EURL for disse sykdommene. Det er ikke nødvendig å oppdatere avtaleteksten med navnet på det nye EURL. Veterinærinstituttet er orientert om endringen av EURL og må etablere samarbeid med det nye EURL. Som regel er det uproblematisk for NRL å forholde seg til et nytt EURL. I dette tilfellet, hvor det er et helt nytt EURL, kan det være nødvendig at Mattilsynet informerer EURL om at Veterinærinstituttet er Norges NRL for AI og ND. Erfaringsvis har noen EURL problemer med å forstå at Norge skal være med i EURL-samarbeidet fordi Norge ikke bidrar til grunnfinansieringen av EURL. Denne finansieringen går via Community Agricultural Policy (CAP), som ikke er inkludert i EØS-avtalen. Ved å forklare at norske NRL betaler alle utgifter til deltakelse i workshop'er og ringtester, pleier dette å ordne seg.

Mattilsynet publiserer en liste over EURL og NRL på sine nettsider. Rettsakten krever at listen oppdateres med nytt EURL for AI og ND fra 1. januar 2019.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Dagens EURL for AI og ND ligger i Det forente kongerike. Grunnet Brexit er det nødvendig å peke ut et nytt EURL. Etter en utvelgelsesprosess har Kommisjonen, sammen med EU-medlemsstatene, bestemt seg for å utpeke IZSVe i Italia for en ubestemt periode med start fra 1. januar 2019.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2018
Anvendelsesdato i EU
01.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0662
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro