EUs statistikkprogram (2008-2012)

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1578/2007/EF av 11. desember 2007 om Fellesskapets statistikkprogram for 2008-2012

Decision No 1578/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 on the Community Statistical Programme 2008 to 2012

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat - mai 2008

Sammendrag av innhold
Formålet med forslaget er å fastsette et omfattende strategisk program for den offisielle fellesskapsstatistikken. Programmet er en videreføring av dagens statikkprogram for 2003-2007, og omfatter en plan for utarbeidelse og levering av produkter og tjenester til brukerne av statistikk, kvalitetsforbedring av statistikken og den videre utvikling av det europeisk statistiske system (EES – det fellesskap som omfatter Eurostat, de nasjonale statistikkbyråene og andre nasjonale myndigheter som er ansvarlig for utarbeidelse og formidling av europeisk statistikk).

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget.

Statistikkprogrammet 2008-2012 har en finansiell ramme på ca 275 millioner euro for hele femårsperioden. Dette innebærer en gradvis vekst i budsjettet for statistikkproduksjon i Kommisjonen (Eurostat), noe som vil ha en direkte konsekvens for Norges økonomiske forpliktelser. Som ved tidligere deltakelse i statistikkprogrammet innebærer forpliktelsen at EØS/EFTA-statene skal bidra med 75 prosent av sin forholdsmessige andel av statistikkprogrammets operasjonelle budsjett. Norges bidrag er beregnet til gjennomsnittlig kr 7,4 millioner per år, men med et lavere bidrag i begynnelsen av perioden. Økningen antas å være på gjennomsnittlig ca 2 prosent per år i løpet av femårsperioden.

Som tidligere er Norge i henhold til protokoll 30 også forpliktet til å bidra til dekning av de administrative kostnadene Eurostat har som følge av EØS/EFTA-statenes deltakelse i statistikksamarbeidet. Dette er beregnet til i underkant av kr. 4 millioner per år.

I tillegg kommer at Norge i henhold til protokoll 30 fortsatt skal bidra til dekning av de ekstra kostnadene Eurostat har i forbindelse med innsamling og spredning av data for EØS/EFTA-statene. Dette bidraget vil i hovedsak dekkes ved å tilby Eurostat fire nasjonale eksperter. Utgiftene forbundet med ekspertordningen er anslått til ca kr. 3,5 millioner per år, men med en mulig økning på grunn av økte lønnskostnader. Norges samlede bidrag for deltakelse i det nye statistikkprogrammet vil for 2008 øke noe i forhold til bidraget i de siste årene av forrige statistikkprogram. Det samlede bidraget i 2007 var rundt kr. 11 millioner. Dette var noe lavere enn forventet på grunn av flere vakanser knyttet til ekspertstillingene i Eurostat. For å følge opp programmet fra norsk side vil det i tillegg årlig bli brukt rundt kr. 1,6 millioner til reiser og rundt kr. 12 millioner til spesielle utviklingsprosjekter i Statistisk sentralbyrå. Utgiftene til deltakelse i programmet for perioden 2008-2012 blir dekket over budsjettet til Statistisk sentralbyrå (kap. 1620).

Forslaget antas ikke å ha større administrative konsekvenser utover de tilpasninger som må gjøres i protokoll 30.

Deltakelse i programmet innebærer økonomiske forpliktelser for Norge over flere år. Stortingets samtykke til deltakelse i beslutning i EØS-komiteen er derfor nødvendig, jf. Grunnloven § 26. annet ledd. For å unngå at Norge forsinker iverksettelse av beslutningen, og for å gjøre det mulig for EØS/EFTA-statene formelt å delta i programmet så raskt som mulig i 2008, er det fremmet en proposisjon for Stortinget om forhåndssamtykke før EØS-komiteen treffer sin beslutning (St.prp nr. 50 (2007-2008).

Sakkyndige instansers merknader
Programmet har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner det EØS-relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.11.2006
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.12.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 59, 24.10.2013, p. 755-783
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.06.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.06.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
11.04.2008
Anvendes fra i Norge
01.01.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D1578
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro