EUs yttergrensefond (2007-2013): gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/69/EU av 8. februar 2010 som endrer vedtak 2008/456/EF om gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 574/2007/EF om opprettelse av Yttergrensefondet for perioden 2007-2013 som en del av det generelle programmet om solidaritet og migrasjonsforvaltning, når det gjelder medlemsstatenes forvaltnings- og kontrollsystemer, reglerne for administrativ og finansiell forvaltning og støtteberettigelsen for utgifter til projekter som samfinansieres af fondet

Siste nytt

Godkjent av Norge 12.3.2010 for innlemelse i Schengen-samarbeidet

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Beslutning nr. 574/2007/EF er blevet gennemført ved Kommissionens beslutning 2008/456/EF.

(2) Af hensyn til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør der fastsættes et loft for de kumulerede forfinansieringsbetalinger til de årlige programmer.

(3) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af beslutning nr. 574/2007/EF, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da beslutning nr. 574/2007/EF imidlertid udbygger Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Danmark i henhold til protokollens artikel 4 ved brev af 19. juni 2007 givet meddelelse om, at landet har gennemført beslutning nr. 574/2007/EF i national lovgivning. Danmark er derfor i henhold til folkeretten bundet af denne afgørelse.

(4) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige.

(5) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne. Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland.

(6) For så vidt angår Island og Norge udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under de områder, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengenreglerne.

(7) For så vidt angår Schweiz udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

(8) For så vidt angår Liechtenstein udgør beslutning nr. 574/2007/EF en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra A og B, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

(9) Beslutning 2008/456/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.02.2010
Anvendelsesdato i EU
01.03.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet