EUs yttergrensefond (2007-2013)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 574/2007/EF av 23. mai 2007 om opprettelse av Yttergrensefondet for perioden 2007-2013 som en del av det generelle programmet om solidaritet og migrasjonsforvaltning

Siste nytt

Omtale av yttergrensefondet publisert av Norges EU-delegasjon 13.1.2012

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingsproposisjon nr. 60 (2009-2010))

Innledning
Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union fattet 27. mai 2007 vedtak 574/2007/EF om opprettelse av Yttergrensefondet. Videre fattet Kommisjonen 27. august 2007 vedtak 2007/599/EF om strategiske retningslinjer for Yttergrensefondet og 5. mars 2008 vedtak 2008/456/EF om gjennomføringsbestemmelser for beslutning 574/2007/EF. Den 10. juni 2009 fattet Kommisjonen vedtak 2009/538/EF om endring av 574/2007/EF og 2008/456/EF. Rettsaktene innebærer en videreutvikling av Schengen-regelverket.

Yttergrensefondet er opprettet som en del av rammeprogrammet Solidarity and Management of Migration Flows (Solidaritetsprogrammet for håndtering av migrasjonsstrømmer). Formålet med fondet er å fremme solidaritet og byrdefordeling mellom deltakerstatene for å sikre en enhetlig og tilstrekkelig kontroll på de ytre grensene og en effektiv håndtering av migrasjonsstrømmene.

Videre er det fremforhandlet en avtale mellom Det europeiske fellesskap, Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om utfyllende regler for fondet for de ytre grenser for perioden 2007–2013, med tilhørende erklæring om Kommisjonens adgang til tilbakesøking av midler.

Gjennomføring av rettsaktene og tilknytningsavtalen krever bevilgningsvedtak, samt anses å være en sak av særlig viktighet. Stortingets samtykke til godtakelse av rettsaktene og inngåelse av tilknytningsavtalen er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

Norge er tilknyttet Schengen-samarbeidet gjennom avtale av 18. mai 1999 om Norges og ­Islands tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket. I henhold til avtalen om tilknytningen til ­Schengen-regelverket artikkel 8 (2) (c), har ­Norge i november 2009 gitt underretning til EU om norsk godtakelse av rettsaktene med forbehold om Stortingets samtykke til etterfølgende godkjennelse.

Rettsaktene i norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.

Europaparlaments- og rådsvedtak 574/2007/EF om opprettelse av Yttergrensefondet
Formålet med Yttergrensefondet er å etablere en finansiell solidaritetsmekanisme til støtte for medlemsstatene som har en tung og vedvarende finansiell byrde mht. gjennomføringen av de felles standardene for kontroll og overvåking på de ytre grensene og i visumpolitikken. Fondet skal med andre ord bidra til å gjennomføre det felles Schengen-regelverket for grensekontroll og visumsamarbeid og politisk vedtatte føringer.

Kapittel 1 i vedtaket gir en beskrivelse av formål, mål og støtteberettigede tiltak. Kapittel 2 omtaler prinsippene for støtte, partnerskap og gjennomføringsregler, herunder de assosierte Schengen-statenes tilknytning gjennom egen avtale. I kapittel 3 fastsettes de finansielle rammer for fondet, herunder den årlige fordelingen av midlene. Kapittel 4 beskriver programplanleggingen, det vil si flerårige og årlige programmer for bruk av midlene. I kapittel 5 omtales fondets forvaltnings- og kontrollsystemer, hvilke organer medlemsstatene må utpeke for forvaltning og gjennomføring av fondet, samt deres kontakt med Kommisjonen. Kapittel 6 omhandler fondets styrings- og kontrollsystemer, og medlemsstatenes og Kommisjonens kontrollforpliktelser. I kapittel 7 om økonomistyring defineres kriterier for finansiering, bruk av euro og retningslinjer for utbetalinger. Kapittel 8 beskriver finansielle korreksjoner. ­Kapittel 9 omhandler bestemmelser for overvåkning, evaluering og rapporter og omhandler medlemsstatenes og Kommisjonens rapporteringsforpliktelser. I kapittel 10 fastsettes overgangsbestemmelser – frister for medlemsstatene og Kommisjonen ved gjennomføring av fondet i overgangsperioden 2007-08. Kapittel 11 omhandler komitologi, revisjon, ikrafttreden og anvendelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
27.11.2009
Annen informasjon