Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods