Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/936 av 29. juni 2018 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2018/936 of 29 June 2018 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, og bilag III, del III.3, til direktiv 2008/68/EF indeholder lister over nationale undtagelser, hvormed der kan tages hensyn til særlige nationale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om flere nye nationale undtagelser og flere ændringer af godkendte undtagelser.

(2) Disse undtagelser bør godkendes.

(3) Som følge heraf er det nødvendigt at tilpasse bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, og bilag III, del III.3, og de bør af klarhedshensyn erstattes i deres helhed.

(4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved direktiv 2008/68/EF —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
22.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.06.2018
Anvendelsesdato i EU
22.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet