Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1094 av 17. juni 2019 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1094 of 17 June 2019 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag I, del I.3, og bilag II, del II.3, til direktiv 2008/68/EF indeholder lister over nationale undtagelser, hvormed der kan tages hensyn til særlige nationale forhold. Visse medlemsstater har anmodet om flere nye nationale undtagelser og flere ændringer af godkendte undtagelser.

(2) Disse undtagelser bør godkendes.

(3) Som følge heraf er det nødvendigt at tilpasse bilag I, del I.3 og bilag II, del II.3 og de bør af klarhedshensyn erstattes i deres helhed.

(4) Direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed

(5) De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Transport af Farligt Gods, der er nedsat ved direktiv 2008/68/EF —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.04.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2019
Anvendelsesdato i EU
17.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet