Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2018/217 av 31. januar 2018 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods for tilpasning av del I.1 i vedlegg I til vitenskapelige og tekniske fremskritt

Commission Directive (EU) 2018/217 of 31 January 2018 amending Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods by adapting section I.1 of its Annex I to scientific and technical progress

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.4.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2018)

Sammendrag av innhold
Bilag I, Del I.1, til direktiv 2008/68/EF viser til bestemmelser i den internasjonale avtalen om innenlandstransport av farlig gods på vei, jf. direktivets artikkel 2. Bestemmelsene ajourføres regelmessig i overensstemmelse med artikkel 14 i den internasjonale avtalen om international vegansport av farlig gods (ADR). Den siste utgaven av den internasjonale avtalen gjelder fra 3. januar 2018.

Det gjøres derfor en endring i bilag I, del I.1 til direktiv 2008/68/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods (ADR) er tiltrådt av Norge. Artikkel 3 i denne avtalen gjør vedleggene A og B automatisk til en del av avtalen. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods, innlemmet i EØS-avtalen 25. september 2009, inntar ADR i fellesskapsretten. ADR vedlegg A og B er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, jf. forskriftens § 2 og fremkommer som vedlegg til forskrften. Vedleggene må endres i tråd med endringene i ADR.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke av Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.01.2018
Gjennomføringsfrist i EU
03.07.2018
Anvendelsesdato i EU
03.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018L0217
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro