Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/1833 av 2. oktober 2020 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF for å tilpasse dem til den tekniske og vitenskapelige utvikling

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1833 of 2 October 2020 amending the Annexes to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council as regards adaptation to scientific and technical progress

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelser i de internationale konventioner om indlandstransport af farligt gods ad vej, jernbane og indre vandveje, jf. definitioner i direktivets artikel 2.

(2) Bestemmelserne i disse internationale konventioner ajourføres hvert andet år. De senest ændrede udgaver finder anvendelse fra den 1. januar 2021 med en overgangsperiode frem til den 30. juni 2021.

(3) I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter.

(4) Bilag I, del I.1, bilag II, del II.1, og bilag III, del III.1, til direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.10.2020
Anvendelsesdato i EU
24.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L1833
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro