Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1241 av 28. august 2020 om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlands transport av farlig gods

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1241 of 28 August 2020 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.6.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2020)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4) åpner for at det kan gis nasjonale unntak for visse typer transporter. Vedlegg I, del I.3 og vedlegg II, del II.3 inneholder lister over slike nasjonale unntak. Medlemsstatene kan sende en anmodning om nasjonale unntak til Europakommisjonen som vurderer om unntakene skal tillates.

Ved kommisjonen gjennomføringssbeslutning (EU) 2020/1241 gis det en godkjenning av at noen medlemsstater innfører særskilte konkrete unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innlandstransport av farlig gods, jf. beslutningen artikkel 1 og vedlegget til beslutningen. Vedlegg I, del I.3, og vedlegg II, del II.3 til direktiv 2008/68/EF blir derfor endret i overensstemmelse med dette. Endringene innebærer at nærmere angitte medlemsland er autorisert til å gjennomføre unntak på deres territorium. Unntakene skal gjelde alle nasjonale transporter uavhengig av transportørs opprinnelsesland.

Merknader
Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Norge er ikke gitt noen særskilte unntak i kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1241 og denne endringen får således ingen betydning for norsk lovgivning.

Rettslige konsekvenser
Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles derfor ikke i Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.08.2020
Anvendelsesdato i EU
21.09.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1241
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro