Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/187/EU av 25. mars 2010 om godkjenning av at noen medlemsstater innfører visse særlige bestemmelser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF om innenlands transport av farlig gods

Commission Decision 2010/187/EUof 25 March 2010 authorising Member States to adopt certain derogations pursuant to Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council on the inland transport of dangerous goods

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.4.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innenlands transport av farlig gods artikkel 6 (2) og artikkel 6 (4), gir medlemsstatene anledning til å melde inn nærmere bestemte unntak fra direktivet. Direktiv 2008/68/EF vedlegg I del I.3, vedlegg II, avsnitt II.3 og vedlegg III, avsnitt III.3 inneholder lister over slike nasjonale unntak. Disse listene skal etter Kommisjonsbeslutningen oppdateres for å inkludere nye nasjonale unntak. For enkelhets skyld erstattes de aktuelle kapitlene i sin helhet, og direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med dette.

Medlemsstatene oppført i vedlegget til Kommisjonsbeslutningen artikkel 1 er autorisert til å gjennomføre unntakene på deres territorium. Unntakene skal gjelde alle nasjonale transporter uavhengig av transportørs opprinnelsesland. I artikkel 2 er vedlegg I del I.3, vedlegg II, del II.3 og vedlegg III, del III.3 til direktiv 2008/68/EF endret i samsvar med vedlegget til Kommisjonsbeslutning 2010/187/EF.
Vurdering

Direktiv 2008/68/EF er gjennomført i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). Kommisjonsbeslutningen er rettet til medlemsstatene og krever ingen endringer i forskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.03.2010
Anvendelsesdato i EU
19.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 349-350
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0187
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro