Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv 2012/51/EU av 10. oktober 2012 som endrer, for tilpasning til den tekniske utvikling, vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU hva angår unntak for utstyr som inneholder kadmium

Commission Delegated Directive 2012/51/EU of 10 October 2012 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for applications containing cadmium

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU forbyr visse farlige stoffer, herunder kadmium, i elektriske og elektroniske produkter. Det er fortsatt ikke teknisk mulig å erstatte kadmium i fotoresistorer for analoge optokoblere i profesjonellt lydutstyr. Ved Kommisjonsdirektiv 2012/51/EU unntas derfor kadmium fra forbudet til bruk i slikt utstyr. Unntaket er tidsbegrenset. Siden det stadig forskes på kadmiumfri teknologi,og mulige erstatninger kan foreligge innen utgangen av 2013, utløper unntaket 31. desember 2013.

Direktiv 2011/65/EU - omtalt som RoHS 2 - ble vedtatt 8. juni 2011. Direktiv 2011/65/EU har virkning fra 3. januar 2013 og direktiv 2002/95/EF (RoHS) oppheves fra samme dato.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 2002/95/EF - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2002/95/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2011/65/EU - og endringsdirektiver som 2012/51/EU - vil skje ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2012/51/EU anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser.

Gruppe 2: Direktiv 2012/51/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 2012/51/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktiv 2011/65/EU (RoHS 2) er tidligere behandlet i spesialutvalget (februar 2012) og funnet EØS-relevant og akseptabel. Direktiv 2011/65/EU er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen. Direktiv 2011/65/EU har virkning fra 3. januar 2013, og direktiv 2002/95/EF oppheves med virkning fra samme dato. Det er derfor viktig at Norge har tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk på plass som resten av Europa, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø, tilsvarende rammebetingelser for berørt norsk industri og for norske myndigheter i forhold til håndhevelse av det aktuelle regelverket.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet. Arbeidet med forslag til gjennomføringsforskrift for RoHS 2 er igang.

Vurdering
Direktiv 2012/51/EU er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Tilsvarende som for direktiv 2002/95/EF RoHS må det også søkes om unntak fra forbudene i direktiv 2011/65/EU RoHS 2. Tidsbegrensede unntak innvilges etter grundige vurderinger av slike søknader. Forslag til unntak legges også ut til konsultasjon. Unntak innvilges primært dersom det er teknisk behov for forsatt bruk av det/de aktuelle stoffene og det foreløpig ikke foreligger alternativer som kan oppfylle tilsvarende krav til funksjon. Hvis akseptable alternativer foreligger til bruken av de aktuelle stoffene skal det svært mye til for at søknad om unntak innvilges. Det er gjerne svært spesielle og tekniske områder det søkes unntak for.

Status
Direktiv 2012/51/EU ble vedtatt 10. oktober 2012.

Norge deltar aktivt i det pågående arbeid i EU knyttet til dette regelverket, herunder blant annet deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og faglige innspill. Norge har gjennom hele prosessen i forbindelse med utarbeidelse av RoHS 2 gitt inn spill og kommentarer. Kommentarer og innspill er gitt i forbindelse med møter i TAC, gjennom Norges delegasjon til Den Europeiske Union til aktuelle aktører og på politisk nivå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.10.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.10.2012
Gjennomføringsfrist i EU
02.01.2013
Anvendelsesdato i EU
02.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 387-388
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2013
Anvendes fra i Norge
01.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0051
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro