Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/502 av 28. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/799 om fastsettelse av krav til utforming, testing, installering, bruk og reparasjon av fartsskrivere og deres komponenter

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/502 of 28 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 laying down the requirements for the construction, testing, installation, operation and repair of tachographs and their components

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.11.2018)

Sammendrag av innhold
Denne gjennomføringsforordningen gjør en del språklige endringer i gjennomføringsforordning (EU) 2016/799, som skal bidra til å gjøre teksten klarere. Slike endringer gjøres også i vedlegg IC. Fristen for å ta i bruk de tekniske kravene som følger av vedlegg IC endres til 15. juni 2019 slik at den sammenfaller med fristen for førstegangsregistrerte kjøretøy til å ta i bruk smarte fartsskrivere.

For å oppfylle kravet i art. 8 i forordning (EU) 165/2014 om lagring av kjøretøyets posisjon hver 3. time akkumulert kjøretid, endres 2016/799 på dette punktet. «Akkumulert kjøretid» kommer inn som egen definisjon. Begrepet erstatter «sammenhengende kjøretid» og knyttes til kjøretøyet og ikke til fører. For hver tredje akkumulerte kjøretime til kjøretøyet skal posisjonene angis automatisk logges via GNSS-systemet. Endringene åpner for at GNSS-enheten, DSRC-enheten og hoveddelen av kjøretøyenheten kan typegodkjennes som komponenter, for å tilpasse typegodkjenningsprosessen til markedets behov.

Reglene om lagring av tidskonflikthendelser og tidsjusteringer endres for å skille mellom tidsjusteringer som utløses av mulige manipulasjonsforsøk eller teknisk svikt i fartsskriveren på den ene siden og tidsjusteringer som skyldes andre årsaker, som f.eks. vedlikehold, på den andre siden.

Det gjøres videre endringer for å gjøre det lettere å skille mellom data lastet ned fra en smart fartsskriver og data lastet ned fra en eldre fartsskriver.

Gyldighetsperioden på bedriftskortet endres fra 2 til 5 år for å bringe det i samsvar med gyldighetsperioden på sjåførkort.

Plomberingene skal følge en ny standard (EN 16882:2016). Antall siffer på plomberingen økes fra 6 til 8 siffer for det alfanumeriske nummeret.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordningen medfører behov for endring av norsk regelverk, men bare i form av at endringsforordningen tas med i listen over rettsakter i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS og i fartsskriververkstedforskriften, samt i begge forskriftenes EØS-henvisninger. Begge forskriftene er foreslått endret for å gjennomføre fartsskriverforordningen (EU) 165/2014, og det er gjennomført offentlig høring. De mindre endringene som skal til for å ivareta forpliktelsene etter 2018/502 antas å kunne gjennomføres uten høring og i forbindelse med vedtagelsen av de allerede hørte endringene som følge av fartsskriverforordningen 165/2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. Statens vegvesen utsteder allerede bedriftskort med 5 års gyldighet.

Endringene medfører behov for endringer hos produsentene av fartsskrivere og fartsskriverkort som kan innebære kostnader for disse.

Vurdering
Vegdirektoratet mener på generelt grunnlag at det er positivt med språklige endringer som bidrar til klarere definisjoner. Videre anser de det som positivt at det innføres registrering av akkumulert kjøretid, samt at det innføres bestemmelser som klarere skiller tidsjusteringer som kan skyldes manipulasjonsforsøk fra tidsjusteringer av andre årsaker. Det samme gjelder krav om ny standard for plombering. Samferdselsdepartementet slutter seg til disse vurderingene.

Status
Gjennomføringsforordningen ble vedtatt 28. februar 2018 og med ikrafttredelse i EU 17. april 2018.

Rettsaktens EØS-relevans er per 29. november 2018 fortsatt til vurdering i EØS/EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.02.2018
Anvendelsesdato i EU
17.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.10.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0502
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro