Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/158 av 5. februar 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/ 799 med hensyn til ombordveiingsutstyr i kjøretøy

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/158 of 5 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/799 for the purpose of on-board weighing equipment

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 29.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.2.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen gjør endringer i forordning 2016/799 om tekniske spesifikasjoner for smart fartsskriver.

I forordning 2016/799 vedlegg 1C tillegg 14 punkt 5.5 står det regler om tilpasning til ombordveiingsutstyr i direktiv 2015/719.

EU har imidlertid nylig gitt særskilte bestemmelser om ombordveiingsutstyr i forordning 2019/1213 som er i strid med bestemmelene i nevnte punkt 5.5.

Etter forordning 2020/158 slettes bestemmelsene i forordning 2016/799 vedlegg 1C tillegg 14 punkt 5.5

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må innlemmes i kjøre- og hviletidsforskriften § 1. Samferdselsdepartementet er vedtaksmyndighet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Forordningen anses fornuftig all den tid reglene i 2016/799 vedlegg 1C tillegg 14 punkt 5.5 er i strid med de nye reglene om ombordveiingsutstyr i forordning 2019/1213. Det bemerkes at Norge har gjennomført 2019/1213 i norsk rett, men ikke gjort det obligatorisk med slikt utstyr.

Status
Forordningen er vedtatt og trer i kraft i EU 26 februar 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet