Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/111 av 13. januar 2020 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til godjenningen av sikkerhetsutstyr til sivil luftfart og av tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/111 of 13 January 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards the approval of civil aviation security equipment as well as third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.6.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.

Med jevne mellomrom er det behov for endring og klargjøring av securityregelverket. Rettsakten her endrer forordning (EU) 2015/1998. Endringene omfatter i det vesentligste utvidelse av området for One Stop Security (OSS) og krav til godkjennelse av teknisk utstyr. Forslaget til nytt regelverk ble diskutert og stemt over på AVSEC-møtet i november 2019.

Med unntak av noen bestemmelser i endringsforordningen som skal gjelde fra 1. april 2020, ble endringene gjeldende i EU på den tjuende dag etter publisering i Official Journal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ny rettsakt er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Luftfartstilsynet har ikke identifisert noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsaktene følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten har vært på nasjonal høring.

Vurdering
Nytt regelverk utfyller forordning (EF) nr. 300/2008 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Utvidelse One Stop Security (OSS)

I forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4, 5 og 6 foreligger det lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning (EF) nr. 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F i forordningen omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, innsjekket bagasje og frakt og post. EU-Kommisjonen har funnet at Nikola Tesla Airport Beograd i Serbia og Ben Gurion International Airport i Israel oppfyller kravene i forordning (EF) nr. 272/2009 del E som omhandler kriterier for anerkjennelse av likeverdighet vedrørende sikkerhetsstandarder i tredjeland. Endringsforordningen endrer forordning (EU) 2015/1998 slik at tillegg 3-B, 4-B, 5-A og 6-F omhandler Serbia, og tillegg 3-B og 4-B omfatter Ben Gurion International Airport i Israel. Gjennom ny endringsforordning vil det kunne gjøres visse forenklinger for flygninger fra Nikola Tesla Airport Beograd i Serbia og Ben Gurion International Airport i Israel.

Godkjennelse av teknisk utstyr

I kapittel 12 i forordning (EU) 2015/1998 vil det bli tatt inn et endret delkapittel 12.0 som omhandler godkjenning av teknisk utstyr. Kommisjonen gjør endringer for å sikre at teknisk utstyr oppfyller de nødvendige ytelsesstandardene for å sikre best implementering av de vanlige grunnleggende standardene for security.

Kommisjonen anerkjenner ECAC-prosessen som en obligatorisk forutsetning for godkjenning av teknisk utstyr. Teknisk utstyr som har gjennomgått ECAC-prosessen skal nå dra nytte av EU-godkjenning med et «EU-stamp» og inngå i en konsolidert database som muliggjør distribusjon av teknisk utstyr for sivil luftfart i hele EU/EØS-området.

Status
Rettsaktene faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Luftfartstilsynet har allerede gjennomført endringene som nasjonal rett for å sikre at Norge opprettholder one-stop-security området.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
16.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.07.2020
Anvendes fra i Norge
08.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0111
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro