Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/111 av 13. januar 2020 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1998 med hensyn til godjenningen av sikkerhetsutstyr til sivil luftfart og av tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/111 of 13 January 2020 amending Commission Implementing Regulation (EU) N° 2015/1998 as regards the approval of civil aviation security equipment as well as third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 supplerer de fælles grundlæggende normer for sikkerhed inden for civil luftfart som fastlagt i bilaget til forordning (EF) nr. 300/2008.

(2) Ved forordning (EF) nr. 272/2009 pålægges Kommissionen at anerkende tilsvarende sikkerhedsnormer i tredjelande i overensstemmelse med kriterierne i afsnit E i bilaget til nævnte forordning.

(3) Bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 indeholder en liste over de tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender sikkerhedsnormer, som svarer til de fælles grundlæggende normer.

(4) Kommissionen har verificeret, at Republikken Serbien, hvad angår Beograds Nikola Testla lufthavn opfylder kriterierne i afsnit E i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009.

(5) Kommissionen har verificeret, at staten Israel, hvad angår Ben Gurion International Airport opfylder kriterierne i afsnit E i bilaget til forordning (EF) nr. 272/2009 for så vidt angår flysikkerhed og screening af passagerer og håndbagage.

(6) De detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 300/2008, omfatter procedurer for godkendelse og brug af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart.

(7) De foranstaltninger, der skal sikre, at sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart opfylder de krævede præstationsnormer, bør harmoniseres for at sikre den bedst mulige gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.

(8) Kommissionen anerkender Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts fælles evalueringsproces som en nødvendig forudsætning for godkendelse af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart. Sikkerhedsudstyr, der har gennemgået denne proces, bør derfor være omfattet af et EU-godkendelsessystem, der består af en synlig mærkning af udstyret med stempler og indførelse heraf i en konsolideret EU-database, hvilket muliggør øjeblikkelig indsættelse af sikkerhedsudstyr i forbindelse med civil luftfart i hele Unionen.

(9) Da den endelige godkendelse af udstyr til den civile luftfart sker gennem vedtagelse af en retsakt, bør installation og anvendelse af sådant sikkerhedsudstyr være tilladt midlertidigt, indtil den endelige godkendelse foreligger.

(10) Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 bør derfor ændres.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 19 i forordning (EF) nr. 300/2008 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.01.2020
Anvendelsesdato i EU
16.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet