Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2320/2002 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

Regulation (EC) No 2320/2002 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 establishing common rules in the field of civil aviation security

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.12.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Forordning (EF) 2320/2002 ble opprinnelig tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning nr. 61/2004, som trådte i kraft 27.04.2004. Forordningen er tatt inn i norsk rett ved forskrift av 30.04.2004, nr. 715, som trådte i kraft 05.05.2004. Innlemmelsen ble opphevet 29. mai 2009, men forordningen må nå innlemmes på nytt, jfr. omtalen under.

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget 11.9.2009)

Sammendrag av innhold
Ved EØS-komiteens beslutning nr. 69/2009 av 29. mai 2009 ble forordning (EF) nr. 300/2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002 innlemmet i EØS-avtalen. Samtidig ble forordning (EF) nr. 2320/2002 tatt ut av EØS-avtalen, uten at det var utarbeidet noen overgangsordning.

Forordning (EF) nr. 300/2008 skal i sin helhet tre i kraft 29. april 2010. Innen den tid skal EU vedta diverse utfyllende kommisjonsforordninger som skal avløse kommisjonsforordninger som er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 2320/2002.

De kommisjonsforordningene som gjelder i dag i EU på dette saksområdet, er
i hovedsak gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 2320/2002. Ved å oppheve denne forordningen, ville det rettslige grunnlaget for de utfyllende kommisjonsforordningene bortfalle. Det er følgelig nødvendig å ta inn igjen forordningen i EØS-avtalen, for å unngå at gjeldende EU-regelverk på dette saksområdet bortfaller.

Det er forutsatt fra EUs side at forordning (EF) nr. 2320/2002 oppheves ultimo april 2010.

Sakkyndige instansers merknader
Samferdselsdepartementet tilrår at forordning (EF) nr. 2320/2002 tas inn igjen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2002
Anvendelsesdato i EU
19.01.2003
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 1663-1684
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2004
Anvendes fra i Norge
05.05.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R2320
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro