Felles europeisk luftrom: gjennomføringsbestemmelser om konsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker innsendt av Malta, Bulgaria og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutninge (EU) 2017/2376 av 15. desember 2017 om endring av Kommisjonens gjennomføringsbeslunting (EU) 2015/348 om konsistens av visse mål for det sentrale prestasjonsområde "omkostningseffektivitet" i de endrede planer for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker innsendt av Malta, Bulgaria og Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2376 of 15 December 2017 amending Implementing Decision (EU) 2015/348 as regards the consistency of the revised targets in the key performance area of cost-efficiency included in the amended national or functional airspace block plans submitted by Malta, Bulgaria and Poland

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 549/2004 skal medlemsstaterne vedtage planer for nationale eller funktionelle luftrumsblokke (»FAB«), der omfatter bindende nationale mål eller mål for de funktionelle luftrumsblokke, hvormed der sikres overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål. I forordning (EF) nr. 549/2004 fastsættes det endvidere, at Kommissionen skal vurdere disse måls overensstemmelse på grundlag af de vurderingskriterier, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 11, stk. 6, litra d). Der er fastsat detaljerede bestemmelser herfor i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013

(2) Efter en vurdering af præstationsplanerne vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348, hvori det er fastsat, at målene for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet«, der er omfattet af præstationsplanerne forelagt af Malta, Bulgarien og Polen, er i overensstemmelse med de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode (2015-2019).

(3) Herefter vedtog Kommissionen gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1985, der tillader medlemsstaterne efter egen anmodning at revidere deres mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« for årene 2017, 2018 og 2019 i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013.

(4) På dette grundlag har Malta, Bulgarien og Polen hver især revideret deres mål og ændret deres præstationsplaner, og planerne er blevet forelagt Kommissionen med anmodning om at tillade en revision for 2016.

(5) Kommissionen vurderede disse reviderede planer, og navnlig de reviderede mål, i henhold til artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013. Overensstemmelsen mellem målene for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet«, udtrykt i fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, og de EU-dækkende mål er blevet vurderet i overensstemmelse med principperne i punkt 5 sammenholdt med punkt 1 i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013, idet der navnlig er taget højde for tendensen for de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode i relation til målet om en årlig reduktion på 3,3 % i gennemsnit og den samlede periode (første og anden referenceperiode 2012-2019) i relation til målet om en årlig reduktion på 1,7 % i gennemsnit, samt niveauet for fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger sammenlignet med medlemsstater, der har lignende operationelle og økonomiske vilkår.

(6) Vurderingen af Maltas reviderede mål viste, a t disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 3 % om året. Dette er en anelse under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. Dog aftager de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) med 4,6 %, hvilket udgør et større fald end det EU-dækkende mål. Herudover er Maltas reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger betydeligt under (40,4 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Maltas. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Maltas reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(7) Vurderingen af Bulgariens reviderede mål viste, at disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 1,1 % om året. Dette er under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. Dog aftager de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den samlede periode (første og anden referenceperiode) med 2,3 %, hvilket udgør et større fald end det EU-dækkende mål. Herudover er Bulgariens reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger under (3,0 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Bulgariens. Kommissionen er derfor af den opfattelse, at Bulgariens reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(8) Vurderingen af Polens reviderede mål viste, at disse er baseret på en planlagt reduktion af de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i den anden referenceperiode med gennemsnitligt 0,1 % om året. Dette er under målet om en reduktion af de gennemsnitlige EU-dækkende fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i denne periode. I den samlede periode (første og anden referenceperiode) stiger de planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger med gennemsnitlig 1,4 % pr. år. Dog er Polens reviderede mål for 2019 baseret på planlagte fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger, som ligger betydeligt under (14,9 %) de gennemsnitlige fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger i medlemsstater med operationelle og økonomiske vilkår, der ligner Polens. Med henvisning til, at de fastlagte overflyvningsenhedsomkostninger er på et tilfredsstillende niveau og de særlige omstændigheder, der forklarer den ugunstige udvikling for overflyvningsenhedsomkostningerne, herunder især de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, er Kommissionen af den opfattelse, at Polens reviderede mål for 2017, 2018 og 2019 alt i alt er i overensstemmelse med de EU-dækkende mål for det centrale præstationsområde »omkostningseffektivitet« i den anden referenceperiode.

(9) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 bør derfor ændres for at tage hensyn til Bulgariens, Maltas og Polens reviderede mål —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2017
Anvendelsesdato i EU
08.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet