Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 av 13. juni 2002 om felles format for oppholdstillatelse til tredjelandsborgere

Siste nytt

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Med Amsterdam-traktaten, der tog sigte på gradvis at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, blev der taget et vigtigt skridt på vejen mod europæisk integration. Denne traktat, der byggede videre på Maastricht-traktaten, tillagde ligeledes Det Europæiske Fællesskab nye beføjelser til at vedtage forslag angående indvandringspolitiske foranstaltninger, bl.a. med hensyn til indrejse- og opholdsbetingelser for statsborgere fra tredjelande. I konklusionerne fra Det Europæiske Råds særlige møde i Tammerfors om skabelse af dette område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union understregede man vigtigheden af de foranstaltninger, der skal sikre en retfærdig behandling af statsborgere fra tredjelande, der lovligt opholder sig på en medlemsstats område. Desuden fremhævede man nødvendigheden af en mere effektiv styring af indvandringsstrømmen og illegal indvandring og betydningen af en effektiv kontrol ved de ydre grænser som et nødvendigt supplement til denne politik.

Som en opfølgning af handlingsplanen fra Wien for gennemførelsen af Amsterdam-traktaten og retningslinjerne fra Tammerfors fremlægger Kommissionen nu inden for de nye institutionelle rammer forslag, der tager sigte på at skabe øget sikkerhed omkring rejse- og opholdsdokumenter.

Det harmoniserede system for sikkerhedsstandarder sikrer mod efterligning og forfalskning og sikrer samtidig en hurtig vedtagelse af nye sikkerhedsstandarder, hvis der er behov for det. Ved at forebygge forfalskning af rejse- og opholdsdokumenter ønsker Kommissionen yderligere at øge det høje sikkerhedsniveau, der er sat som mål både i traktaten og af Det Europæiske Råd i Tammerfors.

For alle forslagene skal gennemførelsesbeføjelserne på det tekniske plan tillægges Kommissionen med bistand af det udvalg, der blev nedsat ved artikel 6 i forordning 1683/95 om ensartet udformning af visa, efter proceduren i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF1 og i overensstemmelse med denne afgørelses artikel 7. Det er denne procedure, der skal anvendes ved fastlæggelsen af de tekniske specifikationer, der skal opstilles for at sikre, at dokumenterne opfylder de krævede sikkerhedsstandarder. Denne mekanisme vil også sikre en kontinuerlig kontrol fra de tekniske eksperters side og tilpasning til nye situationer, hvis det bliver nødvendigt.

[...]

Opholdstilladelser
Kommissionens hensigt med fremlæggelsen af dette forslag er at gøre den fælles aktion om ensartet udformning af opholdstilladelser, som Rådet vedtog den 16. december 1996 på grundlag af unionstraktatens artikel K.35, samt de af Rådet fastlagte tekniske specifikationer i forbindelse hermed til gældende EU-lovgivning. Forslaget kan også yde et effektivt bidrag til kontrollen med illegal indvandring på linje med, hvad Det Europæiske Råd opfordrede til på sit møde i Tammerfors.

Eftersom der er nogle medlemsstater, der allerede benytter opholdstilladelser baseret på den fælles aktion, er der indført færrest mulige ændringer. Muligheden for at vælge mellem en selvklæbende mærkat og et selvstændigt dokument bibeholdes.

Inden for rammerne af Schengen-aftalen (nu indarbejdet i EF-traktaten) kan en opholdstilladelse sammen med en rejsehjemmel erstatte et visum. I den sammehæng kan en tredjelandsstatsborger ved fremvisning af sit pas og sin opholdstilladelse få indrejse i et andet Schengen-land til et kort ophold uden visum. Den bør derfor indeholde sikkerhedselementerne.

Denne forordning skal finde anvendelse på alle tredjelandsstatsborgere med undtagelse af familiemedlemmer til en EU-borger, der har udnyttet deres ret til fri bevægelighed. For personer, der er familiemedlemmer til en EU-borger, og som ikke har udnyttet deres ret til fri bevægelighed, skal den berørte medlemsstat udstede en opholdstilladelse, hvorpå der anføres "familiemedlem", således som foreskrevet i Rådets direktiv om retsstillingen for varigt bosatte tredjelandsstatsborgere.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2001
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2002
Anvendelsesdato i EU
15.06.2002

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet