Felles innsending av data og datadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/9 av 5. januar 2016 om felles innsending av data og datadeling i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and data-sharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2016)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH inneholder bestemmelser om deling av data for å unngå unødvendig bruk av dyreforsøk. Ordningen i REACH om datadeling og felles innsending er ikke utnyttet fullt ut, og gjennomføring fungerer ikke som forventet, noe som fremgår av myndighetenes erfaring i forbindelse med fristene for registrering av innfasningsstoffer i henholdsvis 2010 og 2013.

For at ordningen med datadeling skal kunne fungere effektivt, må god administrativ praksis fremmes. Det må videre sikres at avtaler om datadeling fungerer etter hensikten. For å sikre effektiv gjennomføring fastsetter forordning (EU) 2016/9 om regler for datadeling.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring av REACH-forskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser:
Gjennomføring av forordningen er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift var på høring 24. november 2015 til 4. januar 2016.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.01.2016
Anvendelsesdato i EU
26.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 369-373
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2016
Anvendes fra i Norge
30.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro