Felles nomenklatur for godstransport

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2007 av 7. november 2007 om endring av rådsdirektiv 95/64/EF, rådsforordning (EF) nr. 1172/1998, europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 91/2003 og nr. 1365/2006 i forbindelse med innføring av NST 2007 som felles nomenklatur for gods transportert med bestemte transportformer

Commission Regulation (EC) No 1304/2007 of 7 November 2007 amending Council Directive 95/64/EC, Council Regulation (EC) No 1172/98, Regulations (EC) No 91/2003 and (EC) No 1365/2006 of the European Parliament and of the Council with respect to the establishment of NST 2007 as the unique classification for transported goods in certain transport modes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Finansdepartementets bakgrunnsnotat

Forordningen gjør endringer i en rekke rettsakter på transportområdet inntatt i vedlegg XXI til EØS-avtalen som angir klassifiseringsregler for statistisk bearbeiding av informasjon om transportert gods.

I dag foreligger det flere ulike statistiske klassifikasjonsstandarder på transportområdet. I juni 2007 vedtok De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa (UENCE) en ny revisjon av klassifikasjonen NST 2000 (NST 2007) for å sikre konsistens med den reviderte statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det europeiske fellesskapet NACE 2.

Formålet med forordningen er å innføre NST 2007 som felles klassifikasjon for gods transportert med bestemte transportformer. Endringen gjelder blant annet for gods- og passasjertransport til sjøs, godstransport på vei, jernbanetransport og godstransport på innlands vannveier, og vil bidra til kunne utarbeide statistikk på området som er sammenlignbar mellom landene. Det følger av forordningen at den nye klassifikasjonen bør anvendes både av medlemsstatene ved innsamling av data, og av Kommisjonen når den formidler statistiske data om transportert gods. Den nye klassifikasjonen skal gjelde fra referanseåret 2008.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført ved forskrift. Administrative og økonomiske konsekvenser er av begrenset omfang.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.11.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 507-509
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2011
Anvendes fra i Norge
23.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1304
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro