Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 177/2008 av 20. februar 2008 om etablering av et felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål og opphevelse av rådsforordning (EØF) nr. 2186/93

Regulation (EC) No 177/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 establishing a common framework for business registers for statistical purposes and repealing Council Regulation (EEC) No 2186/93

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale sendt Stortinget i september 2008)

Sammendrag av innhold
Formålet med forordningen er å etablere en felles ramme for bedriftsregistre for statistiske formål til erstatning for rådsforordning (EF) nr. 2186/93, som er tatt inn i vedlegg XXI til EØS-avtalen. Slike statistiske bedriftsregistre er et viktig grunnlag for blant annet felles og enhetlige populasjoner, samordne undersøkelser, for konstruksjon av statistiske enheter og for studier av avgang og tilgang av enheter i registret.

Forordningen definerer de ulike enheter som foretak, lokal enhet, lokal bransjeenhet og foretaksgruppe/konsern. Videre beskriver forordningen hvilke enheter registeret skal omfatte og gir en spesifikasjon av hvilke variable som skal være knyttet til de enkelte enheter. Det er også beskrevet krav til oppdatering og hvilke data som skal oversendes Kommisjonen (Eurostat). Forordningen vil legge grunnlaget for utveksling av konfidensielle data mellom landene for å sikre kvaliteten på informasjon om multinasjonale selskaper. Slik informasjon skal behandles som konfidensiell etter de regler som gjelder. Landene skal også oversende detaljerte data for de enkelte foretak knyttet til flernasjonale foretaksgrupper til Kommisjonen (Eurostat). Det nye gjelder spesielt føringen av multinasjonale selskaper (konsern).

Detaljert iverksetting av forordningen vil skje gjennom en komitologiprosedyre der statistikkprogramkomiteen fungerer som komité i forhold til Kommisjonen.

Merknader
Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget til forordning. Konsernknytninger og inngående direkteinvesteringer etableres i dag ved hjelp av informasjon fra Aksjonærregisteret som kilde. For å dekke kravene om multinasjonale selskaper er det viktig at utenlandske aksjonærer er entydig registrert i Aksjonærregisteret (AR). Dette er så langt ikke fullstendig og det arbeides med saken i forhold til Skattedirektoratet som er eier av AR. For å dekke utgående FDI dvs. norske selskapers eierskap i utlandet, vil SSB være avhengig av andre lands registreringer/den påtenkte databasen i Eurostat over multinasjonale selskaper. Populasjonsarbeidet knyttet til konsern med mer er anslått til ett årsverk dvs. ca 700 000 kroner. Rettsakten vil trolig bli gjennomført i forskrift til statistikkloven.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.04.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.02.2008
Anvendelsesdato i EU
25.03.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 30.1.2014, p. 156-166
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.09.2008
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.09.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.09.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2009
Anvendes fra i Norge
04.05.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0177
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro