Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 23. juli 2021 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 med hensyn til forlengelse av tiltakene for midlertidig unntak fra reglene om benyttelse av slots på grunn av covid-19-krisen

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 23 July 2021 amending Council Regulation (EEC) No 95/93 as regards the extension of measures for temporary relief from the slot utilisation rules due to the COVID-19 crisis

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Kommisjonen og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Covid-19-krisen forårsager fortsat en kraftig tilbagegang i lufttrafikken som følge af et betydeligt fald i passagertrafikken ad luftvejen og direkte foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at begrænse spredningen af covid-19. Eurocontrol rapporterede, at lufttrafikken i EØS-luftrummet i første halvdel af 2021 har været ret stabil, og den udgjorde ca. 38 % af lufttrafikken i den tilsvarende periode af 2019 med en opadgående tendens. Ifølge Eurocontrols prognose forventes den årlige gennemsnitlige lufttrafik at nå op på 50 % i 2021 henholdsvis 72 % i 2022, idet der tages udgangspunkt i det mest realistiske prognosescenarie.

(2) Sådanne omstændigheder ligger uden for luftfartsselskabernes kontrol, og deres efterfølgende frivillige eller obligatoriske aflysninger af flyvninger i tråd med udviklingen i efterspørgslen er en nødvendig eller legitim reaktion på disse omstændigheder.

(3) I medfør af artikel 8, stk. 2, sammenholdt med artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 95/93 skal luftfartsselskaberne benytte mindst 80 % af de slotserier, som de har fået tildelt; i modsat fald mistes de hævdvundne rettigheder til disse slotserier — den såkaldte "use-it-or-lose-it"-regel. I lyset af covid-19-krisen og for at beskytte luftfartsselskabernes finansielle soliditet og undgå de negative miljøvirkninger af tomme eller stort set tomme flyvninger, der kun opereres med det formål at opretholde de underliggende lufthavnsslots, blev "use it or lose it"-reglen suspenderet fra den 1. marts 2020 til den 28. marts 2021.

(4) Den 16. februar 2021 ændrede Unionen på baggrund af covid-19-krisens vedvarende indvirkning på lufttrafikken forordning (EØF) nr. 95/93 for at give luftfartsselskaberne en yderligere lempelse fra "use it or lose it"-reglen i sommerfartplansæsonen 2021, idet reglen blev suspenderet i en yderligere periode fra den 28. marts 2021 til den 30. oktober 2021.

(5) I henhold til artikel 10a, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 95/93 tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre suspensionsperioden for "use it or lose it"-reglen i artikel 10a, stk. 3.

(6) I henhold til artikel 10a, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 95/93 tillægges Kommissionen endvidere beføjelser til, hvor det er strengt nødvendigt for at tage højde for covid-19-krisens skiftende indvirkning på lufttrafikniveauet, at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre slotudnyttelsessatsen inden for et interval på mellem 30 % og 70 %. (7) Trods en gradvis stigning er lufttrafikniveauet i første halvdel af 2021 stadig lav sammenholdt med samme periode i 2019; ca. 38 % i gennemsnit af lufttrafikken den tilsvarende periode af 2019. Skønt det anerkendes, at udviklingen i lufttrafikken ikke kan forudsiges præcist, er det rimeligt at forvente, at situationen vil vare ved i den nærmeste fremtid med et støt minsket efterslæb i lufttrafikken i 2021 sammenholdt med 2019. Ifølge Eurocontrols fireårige prognose af 21. maj 2021 vil det årlige trafikniveau efter det mest sandsynlige scenarie, hvori det antages, at vaccinationen vil være effektiv i 2022, nå op på et årligt gennemsnit på 50 % i 2021 henholdsvis 72 % i 2022 af de tilsvarende niveauer i 2019. På grundlag af Eurocontrols foreliggende månedsprognoser for 2021 og det foreliggende årlige Eurocontrol-gennemsnit for 2022 forventes lufttrafikken i vinterfartplansæsonen 2021/2022 at udgøre 70 % af niveauet i 2019.

(8) Af data indsamlet af Verdenssundhedsorganisationen og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme fremgår det, at den vedvarende tilbagegang i lufttrafikken skyldes virkningerne af covid-19-krisen. De foreliggende data viser en sammenhæng mellem udviklingen i antallet af smittetilfælde og medlemsstaternes og tredjelandes indførelse af foranstaltninger som reaktion på udviklingen i tallene, hvilket påvirker passagertrafikken ad luftvejen og resulterer i en tilbagegang i lufttrafikken. Sådanne foranstaltninger, som kan gennemføres eller ophæves med meget kort varsel, bidrager til et klima præget af usikkerhed og får en negativ indvirkning på forbrugernes tillid og reservationsadfærd.

(9) Grundet udviklingen i antallet af covid-19-tilfælde og den mulige spredning af nye varianter er det rimeligt at forvente et betydeligt antal aflysninger som følge af covid-19-krisen i den kommende vinterfartplansæson, der løber fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022, hvis luftfartsselskaberne pålægges at operere deres fulde slotporteføljer for 2019 i henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 95/93.

(10) Derfor bør den periode, der er fastsat i artikel 10a, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 95/93 forlænges fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022.

(11) Efterspørgslen efter rejser i vinterfartplansæsonen fra den 31. oktober 2021 til den 26. marts 2022 kan fortsat være lav på trods af fremskridt med hensyn til vaccinationskampagner, øget sikkerhed i forbindelse med rejser og landenes indskrænkninger af foranstaltninger, der påvirker rejseaktiviteten. En vedvarende lav efterspørgsel i vinterfartplansæsonen vil sandsynligvis være et tegn på, at der er tale om langsigtede strukturelle ændringer i markedet og af forbrugernes adfærd. Derfor bør slotudnyttelsessatsen på den ene side undgå utilsigtede negative konsekvenser for luftfartsselskabernes finansielle situation og negative miljøvirkninger som følge af tomme eller stort set tomme flyvninger, der kun opereres for at opretholde hævdvundne rettigheder til slots, og på den anden side enten tilskynde luftfartsselskaberne til at udnytte lufthavnskapaciteten effektivt eller frigive slots til puljen til gavn andre brugere for at sikre en effektiv udnyttelse af lufthavnskapaciteten.

(12) Slotudnyttelsessatsen bør desuden også fastsættes på en sats, der garanterer et minimum af tjenester for at øge passagerernes tillid og udnytte lufthavnskapaciteten i løbet af vinterfartplansæsonen 2021/2022 effektivt, og garanterer en pålidelig konnektivitet.

(13) Slotudnyttelsessatsen bør ligeledes tage hensyn til mere langsigtede strukturelle ændringer på markedet og af forbrugernes adfærd, således at markedet gradvist kan tilpasse sig den ændrede efterspørgsel og frigøre kapacitet i vinterfartplansæsonen 2022/2023. Dette gælder navnlig, fordi nogle luftfartsselskaber har gjort brug af ad hoc-slots i 2020 og begyndelsen af 2021 uden at opnå hævd på de pågældende slots.

(14) Derfor bør slotudnyttelsessatsen for vinterfartplansæsonen 2021/2022 fastsættes til 50 %.

(15) Selv om det generelt antages, at luftfartsselskaberne indleder deres operationer, så snart efterspørgslen vender tilbage, indebærer en lavere udnyttelsestærskel en risiko for, at nogle luftfartsselskaber begrænser deres operationer i nogle lufthavne til det nødvendige minimum, blot for at opretholde de hævdvundne rettigheder til disse slots til skade for konkurrenter, lufthavnsoperatører og forbrugere. En eventuel frigivelse af en del af lufthavnskapaciteten som følge af denne nye udnyttelsessats forventes ikke at medføre alvorlige forstyrrelser i luftfartsselskabernes operationer og rutenet, hvilket ville blive resultatet af en højere udnyttelsessats.

(16) Af hensyn til retssikkerheden, navnlig for slotkoordinatorer og luftfartsoperatører, bør denne forordning på grund af sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet