Felles regler for fleksibel bruk av luftrommet

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2150/2005 av 23. desember 2005 om fastsettelse av felles regler for fleksibel bruk av luftrommet

Commission Regulation (EC) No 2150/2005 of 23 December 2005 laying down common rules for the flexible use of airspace

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

1) Fleksibel bruk av luftrommet er en modell for styring av luftrommet, beskrevet av Den internasjonale organisasjon for sivil luftfart (ICAO) og utviklet av Den europeiske organisasjon for flysikring (Eurocontrol), som fastslår at luftrommet ikke bør oppdeles i rent sivile eller rent militære områder, men heller bør anses som ett sammenhengende rom, der det i størst mulig grad skal tas hensyn til alle brukeres behov.

2) Eurocontrol fikk i samsvar med artikkel 8 nr. 1 i forordning (EF) nr. 549/2004 i oppdrag å bistå Kommisjonen ved utarbeidingen av gjennomføringsbestemmelser om fleksibel bruk av luftrommet. Denne forordning tar behørig hensyn til Eurocontrols rapport av 30. desember 2004, som er et resultat av dette oppdraget.

3) Denne forordning omfatter ikke militære operasjoner og militær trening i henhold til artikkel 1 nr. 2 i forordning (EF) nr. 549/2004.

4) Medlemsstatene har i en erklæring om militære spørsmål knyttet til Det felles europeiske luftrom​ forpliktet seg til å samarbeide for å sikre at alle brukere av luftrommet i alle medlemsstater anvender modellen for fleksibel bruk av luftrommet fullt ut og på en ensartet måte, idet det tas hensyn til nasjonale militære behov.

5) Av rapporten som Eurocontrols enhet for resultatvurdering og Eurocontrol-byrået offentliggjorde i fellesskap i oktober 2001, framgår det at det er betydelige muligheter for forbedringer av måten fleksibel bruk av luftrommet i Europa for tiden praktiseres på. Det bør nå vedtas felles regler for å gjennomføre disse forbedringene.

6) Modellen for fleksibel bruk av luftrommet omfatter også luftrom over åpent hav. Den bør derfor få anvendelse uten å berøre medlemsstatenes rettigheter og plikter i henhold til Konvensjonen om internasjonal sivil luftfart (Chicago-konvensjonen) av 7. desember 1944 med vedlegg, eller De forente nasjoners havrettskonvensjon av 1982.

7) For visse aktiviteter kreves at de i bestemte perioder reserveres deler av luftrommet eksklusivt eller særskilt for seg, på grunn av deres særskilte flygeprofil eller faren som er forbundet med dem, og behovet for å sørge for effektiv og sikker atskillelse fra lufttrafikk som ikke deltar i disse typer aktivitet.

8) Effektiv og harmonisert anvendelse av modellen for fleksibel bruk av luftrommet i hele Fellesskapet forutsetter klare og ensartede regler for sivil-militær koordinering som må ta hensyn til alle brukeres behov, og arten av deres ulike typer aktivitet.

9) Effektive framgangsmåter for sivil-militær koordinering bør baseres på regler og standarder for å sikre at alle brukere bruker luftrommet på en effektiv måte.

10) Ved anvendelsen av modellen for fleksibel bruk av luftrommet er det helt nødvendig å fremme samarbeidet mellom nabomedlemsstater og å ta hensyn til virksomhet over landegrensene.

11) Forskjeller i organiseringen av sivilt-militært samarbeid i Fellesskapet er til hinder for en ensartet og rettidig styring av luftrommet. Det er derfor viktig å bestemme hvilke personer og/eller organisasjoner som skal være ansvarlige for anvendelsen av modellen for fleksibel bruk av luftrommet i den enkelte medlemsstat. Disse opplysningene bør gjøres tilgjengelige for medlemsstatene.

12) Ensartede framgangsmåter for sivil-militær koordinering og bruk av felles luftrom er et viktig vilkår for opprettelsen av funksjonelle luftromsblokker som definert i forordning (EF) nr. 549/2004.

13) Fleksibel bruk av luftrommet omfatter styring av luftrommet på strategisk, pretaktisk og taktisk nivå, i form av atskilte, men innbyrdes nært avhengige styringsfunksjoner som bør utøves i sammenheng for å sikre effektiv bruk av luftrommet.

14) Programmer for lufttrafikkstyring, som er under utvikling innenfor rammen av det europeiske samarbeidet, bør gradvis muliggjøre sammenheng mellom funksjonene styring av luftrommet, trafikkflytstyring og lufttrafikktjenester.

15) Dersom ulike luftfartsaktiviteter som er underlagt forskjellige krav finner sted i samme luftrom, bør koordineringen av dem ha både sikker gjennomføring av flyginger og optimal utnytting av tilgjengelig luftrom som mål.

16) Nøyaktige opplysninger om situasjonen i luftrommet og om konkrete lufttrafikksituasjoner samt spredning av disse opplysningene i rett tid til sivile og militære flygeledere, har direkte virkning på aktivitetens sikkerhet og effektivitet.

17) Tilgang i rett tid til oppdaterte opplysninger om situasjonen i luftrommet er viktig for alle parter som ønsker å utnytte disponible luftromsstrukturer i tilknytning til innlevering eller fornyet innlevering av sine reiseplaner.

18) Regelmessig vurdering av bruken av luftrommet er et viktig middel for å øke tilliten mellom sivile og militære tjenesteytere og brukere, og er av avgjørende betydning for å bedre utformingen og styringen av luftrommet.

19) Den årlige rapporten om anvendelsen av modellen for fleksibel bruk av luftrommet, som nevnt i artikkel 7 nr. 2 i forordning (EF) nr. 551/2004, bør inneholde relevante opplysninger, innsamlet i lys av de opprinnelige målene og som har som eneste formål bedre å tilfredsstille brukernes behov.

20) Det bør fastsettes en overgangsperiode for å oppfylle behovene for koordinering mellom sivile og militære enheter for lufttrafikktjenester og/eller militære kontrollenheter.

21) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det felles luftrom, nedsatt ved artikkel 5 nr. 1 i forordning (EF) nr. 549/2004

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.12.2005
Anvendelsesdato i EU
13.01.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2021
Anvendes fra i Norge
01.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R2150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro