Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1387 av 1. august 2019 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til ytelsesberegninger for landing av fly og standarder for vurdering av rullebanens overflatetilstand, oppdatering av visse sikkerhetsutstyr og krav og operasjoner for fly uten driftsgodkjenning for utvidet rekkevidde

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1387 of 1August 2019 amending Commission Regulation (EU) No 965/2012 as regards requirements for aeroplane landing performance calculations and the standards for assessing the runway surface conditions, update on certain aircraft safety equipment and requirements and operations without holding an extended range operational approval

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 er der fastsat nærmere bestemmelser vedrørende sikre margener i forbindelse med betingelser for indflyvnings- og landingspræstationer og vedrørende flyvninger med tomotorede flyvemaskiner med én motor ude af drift, uden at en operationel godkendelse til langdistanceflyvning (»ETOPS«) indehaves, samt tekniske krav om medbringelse af flyverekordere. Samme forordning indeholder også nærmere bestemmelser om den sikrede cockpitdør til flyvemaskiner i præstationsklasse A med en maksimal passagersædekonfiguration for operation (»MOPSC«) på 19.

(2) Af havariefterforskningsrapporter fremgår det, at de forskellige metoder til vurdering af banens overfladetilstand før landing og rapportering herom efter landing bidrager betydeligt til afvigelser fra banen, navnlig når banen er våd eller kontamineret. De gældende standarder i Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 om beregning af flyvemaskiners præstationer dækker ikke i tilstrækkelig grad alle overfladetilstand på våde og kontaminerede baner i relation til den metode, der anvendes til vurdering af og rapportering om banens overfladetilstand.

(3) Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) ændrede i den forbindelse en række standarder og anbefalet praksis (»SARP«) i bilag 6, 8, 14 og 15 til konventionen angående international civil luftfart (»Chicagokonventionen«) og har udarbejdet et omfattende ledsagende vejledningsmateriale. Disse dokumenter har til formål at fastlægge et globalt harmoniseret rapporteringsformat for baners overfladetilstand og de luftdygtighedsstandarder, der er nødvendige for vurderingen af flyvemaskiners landingsdistance, samt operationelle bestemmelser om beregning af landingspræstation og rapportering om baners overfladetilstand.

(4) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør således ændres for at tage højde for de sikkerhedsanbefalinger, som undersøgelsesmyndighederne har udstedt, og for at gennemføre ICAO's relevante SARP. For at opfylde ICAO's anbefalinger bør de ændrede krav træde i kraft senest den 5. november 2020.

(5) I forbindelse med erhvervsmæssige lufttransportoperationer tillades flyvemaskiner i nærmere bestemte præstationsklasser (A og B) desuden ifølge andre reguleringsordninger at lande inden for en mindsket landingsdistance, der er til rådighed på den påtænkte bane, forudsat at de har opnået den kompetente myndigheds forhåndsgodkendelse, og de opfylder en række risikobegrænsende betingelser. I forordning (EU) nr. 965/2012 bør det fastsættes, på hvilke betingelser disse operationer må gennemføres, samtidig med at et acceptabelt sikkerhedsniveau opretholdes. Den relevante administrative formular for operationelle godkendelser bør ændres, således at den omfatter disse operationer.

(6) Af havariundersøgelsesrapporter fremgår det, at en kontinuerlig rekordering foretaget af cockpit voice-rekordere (»CVR«) og deres tilknyttede ombordværende mikrofoner efter en afbrydelse af det primære elproduktionssystem i nogle tilfælde kunne have tilvejebragt nyttige oplysninger. Der bør derfor stilles krav om en alternativ strømforsyning for at afbøde virkningerne af en eventuel afbrydelse af det primære elproduktionssystem. Dette er i tråd med Chicagokonventionens bilag 6, del I.

(7) For visse kategorier af lette flyvemaskiner og helikoptere, der opereres i CAT, kræves det i de nyligt vedtagne SARP i bilag 6 til Chicagokonventionen, at rekorderingsudstyr medbringes om bord under flyvninger. Desuden rettede sikkerhedsundersøgelsesmyndighederne tolv sikkerhedsanbefalinger til Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur (»agenturet«) vedrørende behovet for rekordering under flyvning af lette flyvemaskiner og helikoptere.

(8) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og baseret på en risikovurdering bør forpligtelsen til at montere en flyverekorder i nye luftfartøjer afhænge af størrelsen og kompleksiteten af sådanne luftfartøjer samt typen af operationer. Derfor bør nyfremstillede lette flyvemaskiner og helikoptere, som anvendes i CAT-operationer eller erhvervsmæssige specialoperationer (»SPO«), være udstyret med flyverekordere, hvis de opfylder visse kriterier vedrørende deres maksimale startmasse, fremdriftsform eller maksimale antal ombordværende. Desuden bør kravene til håndtering af rekorderinger fra flyverekordere (opbevaring, produktion, beskyttelse og anvendelse) ændres til at omfatte de typer flyverekordere, der indføres med de nye krav om medbringelse af flyverekorder.

(9) For så vidt angår kravet om at montere en sikker cockpitdør ændrede ICAO sine SARP med en ændring af de masserelaterede tærskler, som gør det obligatorisk at montere en sikker cockpitdør. Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres for at sikre harmonisering af reglerne for flyveoperationer og lige konkurrencevilkår for luftfartsselskaber fra henholdsvis Unionen og tredjelande.

(10) Ved forordning (EU) nr. 965/2012 fastlægges kriterier (tærskler for certificeret maksimal startmasse og certificeret maksimal passagersædekonfiguration) for at kunne komme i betragtning til, uden at en ETOPS-godkendelse indehaves, at foretage flyvninger med flyvemaskiner i præstationsklasse A på en rute, som indeholder et punkt, der befinder sig i en afstand på mere end 60 minutters og op til 120 minutters flyvetid fra en egnet flyveplads ved marchfart med én motor ude af drift. Flyvemaskiner i klasse A, som opfylder disse kriterier for at kunne komme i betragtning, må opereres i en afstand mellem 120 og 180 minutter fra en egnet flyveplads, forudsat at de har opnået den kompetente myndigheds godkendelse, og forudsat at flyvemaskinen har fået udstedt en typegodkendelse for sådanne operationer.

(11) Flere flyfabrikanter har allerede konstrueret eller er i færd med at konstruere flyvemaskiner i præstationsklasse A, som opfylder kriterierne for at kunne komme i betragtning til operationer uden ETOPS. De gældende bestemmelser forvrider konkurrencen mellem lufttaxioperatører, der benytter flyvemaskiner, som ikke opfylder disse kriterier. Da ingen af de øvrige store tilsynsmyndigheder har indført sådanne kriterier for operationer uden ETOPS, bør forordning (EU) nr. 965/2012 ændres.

(12) Hvad angår førstehjælpsiltudstyr til brug i CAT-operationer opnås et ækvivalent sikkerhedsniveau takket være den nyeste teknologiske udvikling af dette udstyr, og forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres, således at det tillades at anvende dette udstyr.

(13) Kravene om en minimumsudstyrsliste (MEL), jf. bilag III til forordning (EU) nr. 965/2012, finder ikke anvendelse på godkendte træningsorganisationer (ATO), og derfor bør forordning (EU) nr. 965/2012 ændres med henblik på at tillade de kompetente myndigheder at udstede en godkendelse af, at en ATO opstiller en MEL.

(14) I forlængelse af de seneste ændringer af Kommissionens forordning (EU) nr. 1321/2014 bør forordning (EU) nr. 965/2012 ændres for at tilrette krydshenvisninger mellem de to forordninger.

(15) Agenturet har udarbejdet et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagt disse for Kommissionen i udtalelse nr. 02/2019 i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.08.2019
Anvendelsesdato i EU
25.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2019
Anvendes fra i Norge
29.10.2019