Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av virkningsdatoer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1176 av 7. august 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1387 med hensyn til utsettelse av virkningsdatoer for visse krav som følge av covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1176 of 7 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1387 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/1176 endrer bestemmelsen om ikrafttredelse av forordning (EU) 2019/1387 for bestemmelser som gjelder innflygnings- og landingsforhold, og krav som gjelder for dette i henhold til CAT.OP.MPA og CAT.POL.A. Bestemmelsene som endringene nå foreslås for skulle trådt i kraft 5. november 2020. På grunn av den ekstraordinære situasjonen i luftfarten som følge av koronapandemien er det foreslått å utsette ikrafttredelsen til 12. august 2021. Hensikten med utsettelsen er å bidra til å lette arbeidsbyrden for de nasjonale luftfartsmyndighetene og aktørene i markedet i denne perioden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er gitt med hjemmel i forordning (EU) 2018/1139 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100.

Forordning (EU) 2019/1387 som endres er gjennomført nasjonalt gjennom oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner § 1a. Rettsakten er ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Utsettelsen av fristen som følge av forordning (EU) 2020/1176 vil få direkte konsekvenser for Luftfartstilsynet og for norske aktører. Disse vil få bedre tid til å gjennomføre tiltakene som er nødvendig for å kunne ta i bruk reglene i forordning (EU) 2019/1387. Koronapandemien har medført en krise for luftfarten som krever at ressurser og oppgaver omprioriteres. Utsettelsen vil lette arbeidsbyrden i denne perioden og gjøre en slik omprioritering lettere å gjennomføre. Utsettelsen ventes ikke å medføre økte kostnader eller andre negative konsekvenser for Luftfartstilsynet eller for aktørene.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) 2020/1176 er ikke behandlet i Spesialutvalget for transport. Ettersom forordning (EU) 2020/1176 ikke medfører materielle endringer, antas det at behandling i Spesialutvalget ikke vil være nødvendig.

Luftfartstilsynet mener rettsakten vil være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet er positiv til fristutstettelsen som innføres ved forordning (EU) 2020/1176. Ved å gi luftfartsmyndighetene og aktørene bedre tid til å implementere de nye reglene forordning (EU) 2019/1387 bidrar forordning (EU) 2020/1176 til å lette Luftfartstilsynets og luftfartselskapenes arbeid i en tidsperiode hvor håndtering av konsekvensene av koronapandemien krever mye ressurser.

Luftfartstilsynet mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Innholdet i forordning (EU) 2020/1176 er utarbeidet av EU-kommisjonen. På grunn av viktigheten av å få reglene vedtatt raskt, er det ikke gjennomført en ordinær høring i EU. EU-Kommisjonen har imidlertid sikrkulert utkastet til de nasjonale luftfartsmyndighetene for kommentarer før behandling i komiteen.

Forordning (EU) 2020/1176 innebærer kun en utsettelse av ikraftttredelsesdato i forordning (EU) 2019/1387. De materielle reglene i forordning (EU) 2019/1387 har vært på høring i EU og Norge spilte inn viktige og omfattende kommentarer til regelverksforslaget. Norske innspill og kommentarer ble vektlagt i stor grad mht. innhold i endringsforordning (EU) 2019/1387. Luftfartstilsynet har informert om fristutsettelsen i forordningen, og spesifikt til de aktørene som berøres. Luftfartstilsynet har ikke gjennomført alminnelig høring av forordning (EU) 2020/1176 da vi anså det som åpenbart unødvendig.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.08.2020
Anvendelsesdato i EU
11.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.10.2020
Anvendes fra i Norge
14.10.2020