Felles regler for sivil luftfart: rettelse til tyske språlversjoner av gjennomføringsbestemmelser om ballong- og seilflygning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1874 av 25. oktober 2021 om retting tysk språkversjon av forordning (EU) 2018/395 om luftfartsoperasjoner med ballong og sertifisering av ballongførere, og av forordning (EU) 2018/1976 om luftfartsoperasjoner med seilfly og sertifisering av seilflygere

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1874 of 25 October 2021 correcting the German language versions of Regulation (EU) 2018/395 laying down detailed rules for the operation of balloons as well as for the flight crew licensing for balloons, and of Implementing Regulation (EU) 2018/1976 laying down detailed rules for the operation of sailplanes as well as for the flight crew licensing for sailplanes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2021/1874 korrigerer tysk språkversjon av to forordinger: forordning (EU) 2018/395 og (EU) 2018/1976. Forordningen er EØS-relevant og skal inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen skal likevel ikke implemeneres nasjonalt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1874 skal ikke gjennomføres i norsk rett, og får således ingen rettslige konsekvenser i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordning (EU) 2021/1874 skal ikke gjennomføres i norsk rett, og får ingen økonomiske og administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og at den kan tas inn i EØS avtalen. Siden rettsakten kun retter tysk språkversjon av to tidligere vedtatte forordninger, skal den ikke implementeres i Norge.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 25. oktober 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.10.2021
Anvendelsesdato i EU
15.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet