Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/745 av 4. juni 2020 om endring av forordning (EU) 2018/1042 med hensyn til utsettelse av anvendelsesdatoene for visse tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/745 of 4 June 2020 amending Regulation (EU) 2018/1042 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Ikrafttredelse av EØS-beslutning 3.9.2022 som følge av ratifisering av Island 2.9.2022 av tilknyttet EØS-beslutning.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2020)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder forordning (EU) 2020/745 som endrer ikrafttredelsen av enkelte bestemmelser i forordning (EU) 2018/1042. Forordning (EU) 2018/1042 inneholder regler om krav til terrengvarslingssystem for visse fly samt regler om tiltak for å motvirke rus m.m. som sikkerhetsrisiko i luftfarten. Endringen gjelder ikrafttredelsen av de sistnevnte reglene. Disse reglene skal i utgangspunktet tre i kraft og gjelde fra 14. august 2020. I lys av den ekstraordinære situasjonen i luftfarten som følge av koronapandemien, er det besluttet å utsette denne fristen med 6 måneder til 14. februar 2021. Forordning (EU) 2020/745 gjennomfører denne utsettelsen. Hensikten med utsettelsen er å bidra til å lette arbeidsbyrden i de berørte flyselskapene og de nasjonale luftfartsmyndihetene i denne perioden.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten
Forordning (EU) 2020/745 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (ny EASA basisforordningen) artikkel 23, 31 og 62(15), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/1042 er gjennomført i forskrift 7, august 2013 om luftfartsoperasjoner. Forordning (EU) 2020/745 vil bli innlemmet i EØS-avtalen, for så å bli tatt inn i norsk rett ved en forskrift som endrer den nevnte gjennomføringsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen om utsatt ikrafttredelse vil få direkte konsekvenser for Luftfartstilsynet og for luftfartsselskaper som driver ervervsmessig flyging med fly og helikopter. Disse aktørene vil få bedre tid til å gjennomføre tiltakene som er nødvendig for å kunne overholde de kommende bestemmelsene. Koronapandemien har medført en krise for luftfarten som krever at ressurser og oppgaver omprioriteres. Gjennomføringen av de aktuelle tiltakene i forordning (EU) 2018/1042 krever vesentlige ressurser i mange luftfartsselskaper. Den foreslåtte utsettelsen vil lette arbeidsbyrden for disse aktørene i denne perioden og gjøre en slik omprioritering lettere å gjennomføre. Utsettelsen ventes ikke å medføre økte kostnader eller andre negative konsekvenser for de berørte aktørene.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) 2020/745 er ikke behandlet i Speisalutvalget for transport.

Luftfartstilsynet mener rettsakten vil være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet er positiv til endringen av ikraftredelsesdato. Ved å gi bedre tid til gjennomføringen tiltakene som er nødvendige etter forrdning (EU) 2018/1042, vil endringen lette Luftfartstilsynets og luftfartselskapenes arbeid i en tidsperiode hvor håndtering av konsekvensene av koronapandemien krever mye ressurser.

Luftfartstilsynet mener forordning (EU) 2020/745 er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkastet til forordning er utarbeidet av EU-kommisjonen på oppfordring og i samarbeid fra luftfartsmundighetene i EU-/EØS-landene. På grunn av viktiheten av å få reglene vedtatt raskt, er det ikke gjennomført en ordinær høring i EU av utkastet til forordning. EU-Kommisjonen har imidlertid sikrkulert utkastet til de nasjonale luftfartsmyndighetene for kommentarer. Luftfartstilsynet har i den forbindelse meddelt EU-kommisjonen at man er positive til reglene om slik utsettelse.

Forordning (EU) 2020/745 endrer kun fristen for ikrafttredelse av de nevnte reglene i forordning (EU) 2018/1042. Disse materielle reglene var på høring i Norge i forbindelse med at forordning (EU) 2018/1042 ble gjennomført. Luftfartstilsynet har publisert informasjon om denne fristutsettelsen, og vil i tillegg informere spesifikt de aktørene som berøres av den endrede fristen. Luftfartstilsynet anser der derfor ikke nødvendig å gjennomføre alminnelig høring av forordning (EU) 2020/745.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.06.2020
Anvendelsesdato i EU
06.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av tilknyttet rettsakt) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2020
Anvendes fra i Norge
15.12.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0745
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro