Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner

Tittel

Liste over organisasjoner som er anerkjent på grunnlagt av rådsdirektiv 94/57EF om felles regler og standarder for organisasjoner som inspisere og besikte skip og for relevante aktiviteter utført av sjøfartsmyndigheter

List of organisations recognised on the basis of Council Directive 94/57/EC on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and for relevant activities of maritime administrations

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.4.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.20167)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 94/57/EF med senere endringer er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Godkjenningen skjer i form av en beslutning. EFTA landene har nå besluttet at disse beslutningene og skal innlemmes i EØS avtalen. Dette gjelder både tidligere beslutninger og fremtidige, samt oversiktslisten av godkjente klasselskap som publiseres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelsen medfører ingen økonomiske eller administrative endringer.

Vurdering
~~ Det er Kommisjonen som godkjenner («recognises») klasseselskapene gjennom en beslutning rettet mot medlemslandene, der det slås fast at statene kan benytte seg av en navngitt organisasjon (en RO – recognised organisation). Beslutningene publiseres i Official Journal. Etter en beslutning av EFTA landene i underkomite II og V skal man for å sikre en konsistent håndtering av godkjenningene innlemme alle de godkjenninger som er truffet i medhold av direktiv 94/57/EF i EØS-avtalen, samt alle beslutninger som er og vil bli truffet i medhold av forordning 391/2009.

Listen som er publisert i OJ med celexnr 52007XC0619(01) skal videre innlemmes i EØS avtalen.

Beslutningen og den påfølgende liste er EØS relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.06.2007
Anvendelsesdato i EU
09.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet