Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/421/EF av 14. juni 2007 som opphever beslutning 96/587/EF om publisering av lister av godkjente organisasjoner som er notifisert av medlemsland i henhold til rådsdirektiv 94/57/EF

Commission Decision 2007/421/EC of 14 June 2007 repealing Decision 96/587/EC on the publication of the list of recognised organisations which have been notified by Member States in accordance with Council Directive 94/57/EC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.5.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 94/57/EF med senere endringer er det Kommisjonen som godkjenner klasseselskap. Godkjenningen skjer i form av en beslutning. EFTA landene har nå besluttet at disse beslutningene og skal innlemmes i EØS avtalen. Dette gjelder både tidligere beslutninger og fremtidige, samt oversiktslisten av godkjente klasselskap som publiseres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Innlemmelsen medfører ingen økonomiske eller administrative endringer.

Vurdering
Det er Kommisjonen som godkjenner («recognises») klasseselskapene gjennom en beslutning rettet mot medlemslandene, der det slås fast at statene kan benytte seg av en navngitt organisasjon (en RO – recognised organisation). Beslutningene publiseres i Official Journal. Etter en beslutning av EFTA landene i underkomite II og V skal man for å sikre en konsistent håndtering av godkjenningene innlemme alle de godkjenninger som er truffet i medhold av direktiv 94/57/EF i EØS-avtalen, samt alle beslutninger som er og vil bli truffet i medhold av forordning 391/2009.

Listen som er publisert i OJ med celexnr 52007XC0619(01) skal videre innlemmes i EØS avtalen.

Beslutningen og den påfølgende liste er EØS relevant og akseptabel

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.06.2007
Anvendelsesdato i EU
09.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet