Felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål

Tittel

Rådsdirektiv 2002/53/EF av 13. juni 2002 om den felles sortsliste for jordbruksvekster

Council Directive 2002/53/EC of 13 June 2002 on the common catalogue of varieties of agricultural plant species

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert mai 2003)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en ny, sammenstilt utgave av det tidligere rådsdirektiv 70/457/EØF om den felles sortsliste, med alle senere endringsdirektiv innarbeidet. Direktivet er senest endret ved rådsdirektiv 98/96/EF.

Direktiv 2002/53/EF opphever rådsdirektiv 70/457/EØF. Endringsdirektivene er også opphevet med hensyn til bestemmelser som angår rådsdirektiv 70/457/EØF.

Bakgrunnen for det nye direktivet er at det opprinnelige direktivet ved flere anledninger har gjennomgått betydelige endringer, og derfor etter hvert er blitt meget uoversiktlig.

Merknader
Rettsakten krever ikke regelverksendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2002
Gjennomføringsfrist i EU
09.08.2002
Anvendelsesdato i EU
09.08.2002
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 2.4.2005, p. 8-18
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2003
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.09.1999
Anvendes fra i Norge
13.09.1999

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0053
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro