Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/777 av 16. mai 2019 om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur og om oppheving av gjennomføringsbeslutning 2014/880/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/777 of 16 May 2019 on the common specifications for the register of railway infrastructure and repealing Implementing Decision 2014/880/EU

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen opphever beslutning 2014/880/EU gjennomført i norsk rett ved forskrift 5. mai 2015 nr. 458 om gjennomføring av beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften).

Forordningen setter krav til infrastrukturforvalter, som har ansvaret for å samle inn data om sitt jernbanenettverk og sørge for at data som legges inn i registeret er komplett og oppdatert.

Endringene gjøres med bakgrunn i implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke, og særlig tydeliggjøringen av de forskjellige rollene i jernbanesektoren som følger av «samtrafikkdirektivet» (Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797 av 11. mai 2016 om samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet). Jernbaneinfrastrukturregisteret skal være en referansedatabase for jernbaneforetakene og gi adgang til informasjon om karakteristikkene til infrastrukturen for å kunne avgjøre kompatibilitet mellom kjøretøy og infrastruktur. Endringene innebærer oppdaterte parametere over hva som skal finnes i infrastrukturregisteret for å muliggjøre denne kompatibilitetssjekken.

Jernbanebyrået (ERA) skal opprette og vedlikeholde en egen RINF Application som skal oppfylle kravene i samtrafikkdirektivet artikkel 49(1) om en «single entry point» for brukere som vil ha informasjon om et konkret jernbanenettverk. RINF Application skal være operasjonell senest ved forordningens ikrafttredelse, og dataene som er relevante for å sjekke rutekompatibilitet skal være lagt inn senest 16. januar 2020.

Nye parametere som føyes til med denne forordningen skal innsamles og publiseres i registeret i «rimelig tid» for å oppnå formålene med samtrafikkdirektivet, særlig for å kunne foreta kompatibilitetssjekken. Medlemsstatene er ansvarlig for å sikre at data blir samlet inn og lagt inn i RINF Application, og utpeke en nasjonal registreringsenhet til å utføre oppgaven. Denne oppgaven bør videreføres/legges til Bane NOR som infrastukturforvalter for det norske jernbanenettet. Det tidligere infrastukturregisteret erstattes av RINF Application, men dataene skal fortsatt være tilgjengelig for brukerne via RINF Application. ERA skal publisere en application guide.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Tidligere beslutning oppheves, og medfører endring i infrastrukturregisterforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Statens jernbanetilsyn sendte saken til uttalelse til Bane NOR, som i dag er ansvarlig for jernbaneinfrastukturregisteret i Norge. De uttaler at den nye forordningen ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser for foretaket.

Sakkyndige instansers merknader
Bane NOR hadde ingen merknader til rettsakten.

Rettsakten plasseres i gruppe 2, og det er ikke behov for artikkel 103-forbehold.

Vurdering
Forordningen gjør endringer i gjeldende regelverk, men av mindre omfang for de som er berørt. Informasjonen i registeret skal nå gjøres tilgjengelig for brukerne igjennom en felles applikasjon, som må antas å gjøre det enklere å finne frem – noe som også er et formål med endringene. Applikasjonen er det ERA som skal opprette og drifte, og pliktene på den enkelte infrastrukturforvalter øker ikke som følge av forordningen.

Oppgavene som hviler på infrastrukturforvalter er tilnærmet de samme som tidligere, og Bane NOR har ikke ansett endringene å medføre økte kostnader eller arbeidsmengde for seg.

Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten var oppe til avstemming i RISC 29. januar 2019, og ble vedtatt 16. mai 2019.

Rettsakten har vært vurdert under skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for transport der berørte departementer er representert. Spesialutvalget konkluderte rettsakten EØS-relevant og akseptabel 6. desember 2019.

Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
31.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.05.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2022
Anvendes fra i Norge
01.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0777
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro