Felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 293/2010 av 8. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 820/2008 om tiltak for gjennomføring av grunnleggende felles standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 293/2010 of 8 April 2010 amending Regulation (EC) No 820/2008 laying down measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.5.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2010; pt. ikke tilgjengelig på Europaportalen)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 820/2008 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten. Forordning (EF) nr. 820/2008 fastsetter i vedleggets nr. 4.1.1.1 bokstav f nr. 6 forbud mot å ta med væske utover et visst kvantum i håndbagasjen. Forbudet gjelder ikke for væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU-/EØS-området som pakkes i forseglbare poser ("tamper evident bags").

Med hjemmel i vedlegg nr. 4.1.1.1 bokstav f nr. 6 kan det på visse vilkår gis unntak fra nevnte væskeforbud. Unntaket fra fra væskeforbudet i denne sammenheng innebærer at væske anskaffet på utsalgssteder lokalisert på flyside eller på sikkerhetsbegrenset område i bestemte tredjeland, likestilles med væske kjøpt etter passering av sikkerhetskontrollen på lufthavner i EU-/EØS-området. Det er tidligere gitt unntak for blant annet alle internasjonale lufthavner i USA og nærmere angitte lufthavner i Canada, jf. forskrift av 18. februar 2010 nr. 182.

Forordning (EF) nr. 293/2010 utvider unntaket til å omfatte Kuala Lumpur (KUL) International airport i Malaysia.

Merknader
Det forventes ikke at forordningen medfører noen vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Norge har gjennomført unntaket i norsk rett ved å endre forskrift 30. april 2004 nr. 715. Endringsforskriften ble vedtatt av Luftfartstilsynet 14. april 2010 iht. delegert kompetanse i nevnte forskrift § 52a.

Vurdering
Norske flypassasjerer har siden unntaksmuligheten ble innført i 2007 innrettet seg på at de samme reglene gjelder i Norge som i EU-landene. Det er derfor av stor interesse av hensyn til passasjerene at regelverket gjennomføres samtidig i Norge som i EU.

Forordning (EF) nr. 293/2010 er EØS-relevant og akseptabel, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen inntas i EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet støtter tilsynets vurdering.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EF) nr. 293/2010 ble vedtatt i EU 8. april 2010, og trådte i kraft 10. april 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2010
Anvendelsesdato i EU
10.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet