Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/413 av 14. mars 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjestater anerkjent for anvendelse av sikkerhetsstandarder som er likeverdige med de felles grunnleggende standarder for sikkerhet i sivil luftfart

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/413 of 14 March 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. Videre er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 og gjennomføringsbeslutning C(2015)8005. Beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

I forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4 og 5 inngår lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B og 5-A i forordningen omhandler anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til henholdsvis luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, og innsjekket bagasje.

Storbritannia har frem til utgangen fra EU vært del av det etablerte sikkerhetsområdet i EU/EØS, ofte kalt One Stop Security. Når Storbritannia forlater EU, vil de formelt være et tredjeland i forhold til det etablerte området med felles sikkerhetsstandarder. Storbritannia har bekreftet at de vil følge de samme sikkerhetsstandardene også etter 29. mars 2019. EU har derfor fremmet forslag til en forordning som vil innebære at landet fortsatt vil være del av One Stop Security-området også etter 29. mars 2019, på samme måte som endel andre tredjeland som eksempelvis USA og Canada.

I gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 er det også fastsatt systemer for at luftfartsmyndigheten i en EU-stat kan godkjenne visse aktører i tredjeland. Dette gjelder:

• Designering av flyselskaper fra tredjeland - Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport (ACC3) - 2015/1998 punkt 6.8.1. - 6.8.3
• Designering av regulerte fraktagenter og kjente avsendere - Third country regulated agent (RA3) og Third country known consignor (KC3) - 2015/1998 punkt 6.8.4

Den nye forordningen fastsetter regler for hvordan alle ACC3, RA3 og KC3 som Storbritannia har designert skal overføres til luftfartsmyndighetene i andre EU-stater.

Videre er det i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 regler om såkalte EU aviation security validtors, jf. punkt 11.6. Den nye forordningen fastsetter på hvilke vilkår britiske EU aviation security validators kan søke om godkjenning fra luftfartsmyndighetene i andre EU-stater.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Forordning (EU) nr. 300/2008 og tilhørende gjennomføringsforordninger/-beslutninger er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (BSL SEC 1-1). Den nye forordningen gjennomføres gjennom endring av samme forskrift. Forordningen tilhører derfor gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for norske flyselskaper, flyplasser, passasjerer og myndigheter. Om noe innebærer forordningen besparelser for norske flyselskaper og flyplasser, idet det ikke vil være nødvendig å iverksette ekstra sikkerhetstiltak for flyginger fra Storbritannia til Norge idet dagens ordninger videreføres.

Forordningen har ingen administrative konsekvenser for norske aktører og myndigheter ut over at enkelte prosedyrer o.l. må oppdateres. Når det gjelder overføring av ansvaret for ACC3 som Storbritannia har designert, er det klart at Norge ikke vil få ansvaret for noen av disse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Luftfartstilsynet mener det ikke er behov for tilpasningstekst.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen er del av den pakken av forordninger som EU-Kommisjonen forbereder som følge av Storbritannias utgang fra EU. Forordningen har vært sendt til skriftlig behandling og votering i AVSEC-komiteen, Aviation Security Committee.

Det vil ikke bli gjennomført nasjonal høring.

Forordningen skal etter sin ordlyd tre ikraft dagen etter Storbritannias uttreden fra EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2019
Anvendelsesdato i EU
16.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0413
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro