Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2426 av 18. desember 2015 om endring av forordning (EU) 2015/1998 med hensyn til tredjeland som anses for å anvende sikkerhetsstandarder som tilsvarer de felles grunnleggende bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2426 of 18 December 2015 amending Regulation (EU) 2015/1998 as regards third countries recognised as applying security standards equivalent to the common basic standards on civil aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.1.2017)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Disse reglene blir supplert i kommisjonsforordning (EF) nr. 272/2009. Videre er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 og gjennomføringsbeslutning C(2015)8005. Beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene i securityregelverket.

I forordning (EU) 2015/1998 kapittel 3, 4, 5 og 6 foreligger det lister over tredjeland som anerkjennes for å anvende sikkerhetsstandarder som er tilsvarende de felles grunnleggende standardene som forordning 272/2009 etablerer. Tillegg 3-B, 4-B, 5-A, og 6-F i forordningen omhandler henholdsvis anerkjennelse av sikkerhetsstandarder for sikkerhet knyttet til luftfartøy, passasjerer og håndbagasje, innsjekket bagasje og frakt og post. Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2426 endrer forordning 2015/1998 på disse punktene.

Kommisjonen har funnet at Canada og Montenegro oppfyller kravene i kommisjonsforordning 272/2009 del E, som omhandler kriterier for anerkjennelse av likeverdighet vedrørende sikkerhetsstandarder i tredjeland. Forordning 2015/2426 endrer dermed forordning 2015/1998 slik at tillegg 3-B, 4-B og 5-A også omfatter Canada og tillegg 3-B, 4-B, 5-A, og 6-F omfatter Montenegro. Gjennom endringsrettsakten vil det kunne gjøres visse forenklinger av sikkerhetstiltakene for flyginger fra Canada og Montenegro til Europa.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Endringene er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det foreligger per i dag sesongvis direkteflyging fra Montenegro til Norge, men ikke fra Canada til Norge. Endringen antas å ikke få negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører eller norske myndigheter, da endringen medfører forenklinger av sikkerhetstiltakene for flygninger fra disse landene.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning 2015/2426 ble sendt på høring 9.12.2015. Ingen hadde merknader i høringen.

Samferdselsdepartementet vurderer rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordning 2015/2426 utfyller forordning 2015/1998 som er gjennomført i norsk rett.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble stemt over på AVSEC-møtet i november 2015. Både Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet deltok på møtet.

Rettsakten ble gjennomført i norsk rett 29.3.2016, og ble behandlet av EFTA-sekretariatet etter fast track-prosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2015
Anvendelsesdato i EU
29.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 345-349
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.03.2016
Anvendes fra i Norge
29.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2426
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro